Mẫu số: 01 -3/GTGT

Chia sẻ: 240684

BẢNG TỔNG HỢP THU GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản