Mẫu số: 04/GTGT

Chia sẻ: Phamtuan Khanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
643
lượt xem
45
download

Mẫu số: 04/GTGT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số: 04/GTGT

  1. Mẫu số: 04/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc T Ờ KHAI QUY Ế T TOÁN THU Ế GI Á TR Ị GI A TĂ NG (Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT) [01] Kỳ tính thuế: Năm ……….... [02] Người nộp thuế :..................................................................................... [03] Mã số thuế: ............................................................................................. [04] Địa chỉ: ................................................................................................... [05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: ..................................... [07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: .................. Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Hàng hoá, Hàng hoá, dịch dịch vụ chịu STT Chỉ tiêu vụ chịu thuế thuế suất suất 5% 10% 1 Hàng hoá tồn kho đầu năm [10] [11] Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua ngoài [12] [13] 2 sử dụng cho SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu [14] [15] 3 thuế GTGT bán ra Giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ [16] [17] 4 [16]=[14]-[12]; [17]=[15]-[13] Thuế GTGT phát sinh phải nộp của năm [18] [19] 5 [18]=[16]x5%; [19]=[17]x10% Số thuế GTGT đã khai 12 tháng trong [20] [21] 6 năm Chênh lệch số thuế GTGT phải nộp của [22] [23] năm so với số thuế GTGT đã khai 12 7 tháng trong năm [22]=[18]-[20]; [23]=[19]-[21] Tổng số thuế GTGT kê khai thiếu: ([24]=[22]+[23]>0): ............................. Tổng số thuế GTGT kê khai thừa: ([25]=[22]+[23]
  2. Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đồng bộ tài khoản