Mẫu số 1.4 Mẫu quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

Chia sẻ: aotuong123

Tham khảo tài liệu 'mẫu số 1.4 mẫu quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Mẫu số 1.4 Mẫu quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

Mẫu số 1.4 Mẫu quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———
———————————––––
Số: ......../QĐ-.....
Hà Nội, ngày tháng năm
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

———————

(CHỨC DANH )

Căn cứ ...... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ về quản lý dự án
đầu tư công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số ...../QĐ-BTC ngày ...... của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban
hành Quy chế quản lý dự án đầu tư công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính,
đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ ......;

Theo đề nghị của .....,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (tên dự án) như sau

1. Tên dự án:

2. Đơn vị Chủ đầu tư:

3. Mục tiêu đầu tư:

4. Nội dung đầu tư của dự án:

5. Tổng mức đầu tư (ước tính):

6. Thời gian thực hiện dự án: (Bắt đầu và kết thúc).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

......

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. ..... các đơn vị liên quan chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này./.
CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
Nơi nhận:
- Như điều 3;
QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
- Lưu: ....

(Ký tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản