Mẫu số 1 - Công văn đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

Chia sẻ: pretty1

Mẫu số 1 - Công văn đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính. ...

Nội dung Text: Mẫu số 1 - Công văn đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

Mẫu số 1
Đơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Địa chỉ: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số (công văn): Quận 10, ngày tháng năm
Về đăng ký hệ thống thang lương,
bảng lương.


Kính gửi : Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội Quận 10Đơn vị (ghi rõ tên đơn vị) ………………………………………………… được
thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : …………………………….
do ……………………… cấp ngày: ……………………
Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………
Điện thoại : ……………………………………………………………………..
Căn cứ Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương;
Mã số Quản lý lao động của đơn vị:
…………………………………………….
Sau khi nghiên cứu Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 hướng
dẫn thi hành Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương đối với người
lao động làm việc trong doanh nghiệp họat động theo luật doanh nghiệp; và công văn
638/LĐTBXH ngày 30/5/2005 của Sở LĐTBXH về việc hướng dẫn xây dựng đăng
ký hệ thống thang bảng lương; công văn số 8706/UBND-LĐTBXH ngày 25/10/2006
của Ủy ban nhân dân quận 10 hướng dẫn xây dựng đăng ký hệ thống thang lương,
bảng lương
(Đơn vị) …………….. đề nghị được đăng ký hệ thống thang lương, bảng
lương của đơn vị như sau:
Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng là ………………… đồng/tháng.
Mức lương thấp nhất của người lao động trong đơn vị: ……………
đồng/tháng
Mức lương cao nhất của người lao động trong đơn vị …………… đồng/tháng
Mức lương thấp nhất của nhân viên, công nhân trực tiếp: ………….
đồng/tháng
Mức lương cao nhất của nhân viên, công nhân trực tiếp: ………… đồng/tháng
Tổng số lao động đến thời điểm đăng ký : …………………………. người.
Thời gian áp dụng: …………………. Khu vực áp dụng …………………..
Kính mong Phòng LĐTBXH Quận 10 xem xét, chấp thuận.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu. Giám đốc (Người đại diện pháp luật)


Lưu ý: đơn vị biên sọan đầy đủ các thông tin theo mẫu nêu trên
Mẫu số 1
(Ký tên, đóng dấu)
Lưu ý: đơn vị biên sọan đầy đủ các thông tin theo mẫu nêu trên
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản