Mẫu số 14-TP-TGPL: Thông báo chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý

Chia sẻ: pretty4

Mẫu số 14-TP-TGPL: Thông báo chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Nội dung Text: Mẫu số 14-TP-TGPL: Thông báo chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý

Mẫu số 14-TP-TGPL


SỞ TƯ PHÁP TỈNH/THÀNH PHỐ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NHÀ NƯỚC

Số: ............./TB-TGPL ..........., ngày ..... tháng ..... năm 200.....


THÔNG BÁO
Chuyển vụ việc trợ giúp pháp lýKính gửi: Ông/bà .....(2 hoặc 2a).....
Địa chỉ liên hệ: .........................................................................
.....(1)..... nhận được đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý và hồ sơ kèm theo của
ông/bà đề nghị giúp đỡ về việc: ..............................................................................
.................................................................................................................................
Sau khi nghiên cứu hồ sơ và các tài liệu gửi kèm theo, .….(1)….. nhận thấy vụ
việc của ông/bà thuộc phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp
pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố …………(1b)………………………..
…..(1)….. đã chuyển đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của ông/bà và toàn bộ hồ
sơ vụ việc đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố …(1b)....
Đề nghị ông/bà liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố
…..(1b)..... để được trợ giúp pháp lý theo quy định.


Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên;
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- .....(1b).....
- .....(2 hoặc 2a).....
- Lưu: VT, HS.


Ghi chú:
(1): Tên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chuyển vụ việc
(1b): Tên Trung tâm trợ giúp pháp lý tiếp nhận
(2): Tên người được trợ giúp pháp lý
(2a): Tên người đại diện, người giám hộ cho người được trợ giúp pháp lý
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản