Mẫu số 2: Tờ trình đề nghị khen thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ, Bằng khen của Bộ, Danh hiệu vinh dự Nhà nước

Chia sẻ: tru_mua

Mẫu số 2: Tờ trình đề nghị khen thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ, Bằng khen của Bộ, Danh hiệu vinh dự Nhà nước , Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2011/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Nội dung Text: Mẫu số 2: Tờ trình đề nghị khen thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ, Bằng khen của Bộ, Danh hiệu vinh dự Nhà nước

Mẫu số 2: Tờ trình đề nghị khen thưởng Huân chương, Huy
chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính
phủ, Cờ thi đua của Bộ, Bằng khen của Bộ, Danh hiệu vinh dự Nhà
nước...

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
(1)…..., ngày tháng năm 200 …
Số:............./TTr


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị xét tặng ..........................(2)


Kính gửi: - Bộ trưởng Bộ Công Thương
- Thủ trưởng (đơn vị chủ quản)

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, trong những
năm qua, đặc biệt là từ năm (200... - 200..... ) đơn vị, hoặc cá
nhân……………… đã đạt được những thành tích ……………… (tóm tắt
thành tích của đơn vị, hoặc cá nhân thật ngắn gọn, tối đa là 1/2 trang giấy).
Với thành tích trên, Đơn vị đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
các cấp, Lãnh đạo cấp trên xem xét và đề nghị Nhà nước xét khen thưởng
danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng cho cho đơn vị, hoặc cá nhân
(có danh sách kèm theo).
......................(3) kính đề nghị Thủ trưởng (đơn vị chủ quản) xem xét,
trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định khen thưởng./.


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Nơi nhận:
- Như trên;
- .............
(Ký, đóng dấu)
- Lưu VT


(1) Địa danh
(2) Danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng
(3) Tên cơ quan tổ chức đề nghị
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản