Mẫu số 5.1 Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường sự cố hệ thống thông tin

Chia sẻ: aotuong123

MẪU BÁO CÁO THEO DÕI, GIẢI QUYẾT SỰ CỐ (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản