Mẫu số 8.3 Mẫu Biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin

Chia sẻ: aotuong123

Tham khảo tài liệu 'mẫu số 8.3 mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Mẫu số 8.3 Mẫu Biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin

Mẫu số 8.3 Mẫu Biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––

……………., ngày……tháng……năm 20…..

BIÊN BẢN NGHIỆM THU LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DỰ ÁN:...............................

I. Thiết bị/Cụm thiết bị công nghệ thông tin được nghiệm thu:

- Nêu rõ tên thiết bị công nghệ thông tin, địa điểm lắp đặt.

II. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện chủ đầu tư:
1.

Chức vụ:…………………
- Ông (Bà):……………………..

Chức vụ:…………………
- Ông (Bà):……………………..

Đại diện tư vấn giám sát thi công:
2.

Chức vụ: Cán bộ giám sát thi công
- Ông (Bà):……………………..

Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế:
3.

Chức vụ: Cán bộ thiết kế
- Ông (Bà):……………………..

Đại diện đơn vị thi công:
4.
Chức vụ: Cán bộ thi công
- Ông (Bà):……………………..

III. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ......giờ...... ngày.......... tháng......... năm..........

Kết thúc: .......giờ...... ngày.......... tháng......... năm..........

Tại: …………………

IV. Đánh giá công việc lắp đặt (xây lắp) đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

b) Về chất lượng lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn thi
công và yêu cầu kỹ thuật của dự án):

c) Ý kiến của người giám sát thi công các dự án của chủ đầu t ư về công tác nghiệm thu
công việc thi công của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.

d) Các ý kiến khác (nếu có):

V. Kết luận:

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai thi công các công
việc tiếp theo.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện những tồn tại trong quá trình thi công và các yêu cầu khác
(nếu có).

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về Quyết định nghiệm thu
này.
ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản