Mẫu sổ cái

Chia sẻ: buivanmau

Tài liệu tham khảo Mẫu sổ cái ban hàn theo quyết định số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính

Nội dung Text: Mẫu sổ cái

Đơn vị:……………………………. Mẫu Số: S03b – DN
Địa chỉ:…………………………… (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ – BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)
Sæ c¸i
(Dùng hình thức kế toán nhật ký chung)
Năm……….
Tên tài khoản……………….
Số hiệu…………………
Ngày Chứng từ Nhật ký  Số hiệu Số tiền
tháng DiÔn gi¶i chung TK đối
ghi sổ Ngày Trang STT ứng
Số hiệu tháng số dòng Nợ Có
A B C D E G H 1 2
.................. ............ ................. - Số dư đầu năm .......... .......... ............. ............................... .............................
- Số phát sinh trong tháng .......... ............. ............................... .............................
..................................................................
.................................................................. .......... ............. ............................... .............................
.................................................................. .......... ............. ............................... .............................
.................................................................. .......... ............. ............................... .............................
.................................................................. .......... ............. ............................... .............................
.................................................................. .......... ............. ............................... .............................
..................................................................
.................................................................. .......... ............. ............................... .............................
.................................................................. .......... ............. ............................... .............................
.................................................................. .......... ............. ............................... .............................
.................................................................. .......... ............. ............................... .............................
.................................................................. .......... ............. ............................... .............................
..................................................................
.................................................................. .......... ............. ............................... .............................
.................................................................. .......... ............. ............................... .............................
.................................................................. .......... ............. ............................... .............................
.................................................................. .......... ............. ............................... .............................
.................. ............ ................. ..........
.................. ............ ................. ..........
.................. ............ ................. ..........
.................. ............ ................. ..........
.................. ............ ................. ..........
.................. ............ ................. ..........
.................. ............ ................. ..........
.................. ............ ................. ..........
.................. ............ ................. ..........
.................. ............ ................. ..........
.................. ............ ................. ..........
.................. ............ ................. ..........
.................. ............ ................. ..........
.................. ............ ................. ..........
.................. ............ ................. ..........
.................. ............ ................. ..........
.................. ............ ................. ..........
.................. ............ ................. ..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
+ Cộng số phát sinh tháng
+ Số dư cuối tháng
+ Cộng luỹ kế đầu quý


- Sổ này có……trang, đánh số từ trang 01 đến trang………..
- Ngày mở sổ………..
Ngày….. tháng….. năm……
Người lập sổ Kế toán trưởng Giám đốc
(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản