Mẫu sổ cái

Chia sẻ: buivanmau

Tài liệu tham khảo Mẫu sổ cái ban hàn theo quyết định số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính

Nội dung Text: Mẫu sổ cái

 

  1. Đơn vị:……………………………. Mẫu Số: S03b – DN Địa chỉ:…………………………… (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ – BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) Sæ c¸i (Dùng hình thức kế toán nhật ký chung) Năm………. Tên tài khoản………………. Số hiệu………………… Ngày Chứng từ Nhật ký  Số hiệu Số tiền tháng DiÔn gi¶i chung TK đối ghi sổ Ngày Trang STT ứng Số hiệu tháng số dòng Nợ Có A B C D E G H 1 2 .................. ............ ................. - Số dư đầu năm .......... .......... ............. ............................... ............................. - Số phát sinh trong tháng .......... ............. ............................... ............................. .................................................................. .................................................................. .......... ............. ............................... ............................. .................................................................. .......... ............. ............................... ............................. .................................................................. .......... ............. ............................... ............................. .................................................................. .......... ............. ............................... ............................. .................................................................. .......... ............. ............................... ............................. .................................................................. .................................................................. .......... ............. ............................... ............................. .................................................................. .......... ............. ............................... ............................. .................................................................. .......... ............. ............................... ............................. .................................................................. .......... ............. ............................... ............................. .................................................................. .......... ............. ............................... ............................. .................................................................. .................................................................. .......... ............. ............................... ............................. .................................................................. .......... ............. ............................... ............................. .................................................................. .......... ............. ............................... ............................. .................................................................. .......... ............. ............................... .............................
  2. .................. ............ ................. .......... .................. ............ ................. .......... .................. ............ ................. .......... .................. ............ ................. .......... .................. ............ ................. .......... .................. ............ ................. .......... .................. ............ ................. .......... .................. ............ ................. .......... .................. ............ ................. .......... .................. ............ ................. .......... .................. ............ ................. .......... .................. ............ ................. .......... .................. ............ ................. .......... .................. ............ ................. .......... .................. ............ ................. .......... .................. ............ ................. .......... .................. ............ ................. .......... .................. ............ ................. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... + Cộng số phát sinh tháng + Số dư cuối tháng + Cộng luỹ kế đầu quý - Sổ này có……trang, đánh số từ trang 01 đến trang……….. - Ngày mở sổ……….. Ngày….. tháng….. năm…… Người lập sổ Kế toán trưởng Giám đốc (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên, đóng dấu)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản