MẪU SỔ CÔNG VĂN ĐẾN

Chia sẻ: duahau0hat

Phụ lục I: Mẫu 06 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự)

Nội dung Text: MẪU SỔ CÔNG VĂN ĐẾN

Phụ lục I: Mẫu 06

(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự)CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................
SỔ
CÔNG VĂN ĐẾN
Q uyển số:......................
Thời gian sử dụng:
từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............
Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3
Phụ lục I: Mẫu 06

(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự)CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................
SỔ
CÔNG VĂN ĐẾN
Q uyển số:......................
Tổng số trang: ..................
Thời gian sử dụng:
từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............
Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3
SỐ CÔNG VĂN
NGÀY VÀO SỔ TRÍCH YẾU CÔNG VĂN SỐ TRANG GHI CHÚ
NƠI GỬI
(Số; ngày, tháng, năm)
TT

1 2 3 4 5 6 7
.......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... .......................................
.......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... .......................................
.......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... .......................................
.......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... .......................................
.......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... .......................................
.......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... .......................................
.......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... .......................................
.......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... .......................................
.......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... .......................................
.......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... .......................................
.......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... .......................................
.......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... .......................................
.......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... .......................................
.......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... .......................................
.......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... .......................................
.......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... .......................................
.......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... .......................................
.......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... .......................................
......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... .......................................
................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... .......................................
.................................................. ................................................ ............................................................................ ........................... ............................................................... ..............................
Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3 01
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản