Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Chia sẻ: buivanmau

Tài liệu tham khảo Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ ban hàn theo quyết định số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính

Nội dung Text: Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

 

  1. Đơn vị:……………………………………………… Mẫu số: S02b – DN Đại chỉ:……………………………………………… (Ban hành theo QĐ số : 15/2006/ QĐ – BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Năm…………… Chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ Số tiền Số tiền Số hiệu Ngày, tháng Số hiệu Ngày, tháng A B 1 A B 1 ......................... ....................................... .................................... .............................. ......................................... ................................... ......................... ....................................... .................................... .............................. ......................................... ................................... ......................... ....................................... .................................... .............................. ......................................... ................................... ......................... ....................................... .................................... .............................. ......................................... ................................... ......................... ....................................... .................................... .............................. ......................................... ................................... ......................... ....................................... .................................... .............................. ......................................... ................................... ......................... ....................................... .................................... .............................. ......................................... ................................... ......................... ....................................... .................................... .............................. ......................................... ................................... ......................... ....................................... .................................... .............................. ......................................... ................................... ......................... ....................................... .................................... .............................. ......................................... ................................... ......................... ....................................... .................................... .............................. ......................................... ................................... ......................... ....................................... .................................... .............................. ......................................... ................................... ......................... ....................................... .................................... .............................. ......................................... ................................... ......................... ....................................... .................................... .............................. ......................................... ................................... ......................... ....................................... .................................... .............................. ......................................... ................................... ......................... ....................................... .................................... .............................. ......................................... ................................... ......................... ....................................... .................................... .............................. ......................................... ................................... ......................... ....................................... .................................... .............................. ......................................... ................................... ......................... ....................................... .................................... .............................. ......................................... ................................... ......................... ....................................... .................................... .............................. ......................................... ................................... .............................. - Cộng tháng - Cộng tháng - Cộng luỹ kế từ đầ quý - Cộng luỹ kế từ đầu quý - Sổ này có………trang, đánh số từ trang 01 đến trang………. - Ngày mở sổ………….. Ngày….. tháng….. năm……. Người lập sổ Kế toán trưởng Giám đốc (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên, đóng dấu)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản