MẪU SỔ NHẬN ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ THI HÀNH ÁN

Chia sẻ: duahau0hat

Phụ lục I: Mẫu 05 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự)

Nội dung Text: MẪU SỔ NHẬN ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ THI HÀNH ÁN

Phụ lục I: Mẫu 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự)CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................
SỔ
NHẬN ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI,
TỐ CÁO VỀ THI HÀNH ÁN
Q uyển số:......................
Thời gian sử dụng:
từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............
Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3
Phụ lục I: Mẫu 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự)CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................
SỔ
NHẬN ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI,
TỐ CÁO VỀ THI HÀNH ÁN
Q uyển số:......................
Tổng số trang: ..................
Thời gian sử dụng:
từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............
Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3

HỌ TÊN, ĐỊA CHỈ TÓM TẮT NỘI DUNG KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT
NGÀY, THÁNG, NĂM NHẬN ĐƠN
SỐ
GHI CHÚ
TT
KHIẾU NẠI TỐ CÁO KHIẾU NẠI TỐ CÁO KHIẾU NẠI TỐ CÁO
NGƯỜI KHIẾU NẠI NGƯỜI TỐ CÁO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
.......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ...................................
.......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ...................................
.......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ...................................
.......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ...................................
.......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ...................................
.......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ...................................
.......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ...................................
.......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ...................................
.......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ...................................
.......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ...................................
.......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ...................................
.......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ...................................
.......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ...................................
.......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ...................................
.......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ...................................
.......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ...................................
.......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ...................................
.......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ...................................
......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ...................................
.......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ...................................
........................ .............................................. ........................ ............................... .......................................... .......................................... .......................................... ........................ .............................
..... ......... ......... .........
Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3 01
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản