MẪU SỔ NHẬT KÝ THEO DÕI, QUẢN LÝ CÁC TRANG THIẾT BỊ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Chia sẻ: banhbeonhanthit

CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NGÃI CHI CỤC HẢI QUAN........ ------- SỔ NHẬT KÝ THEO DÕI, QUẢN LÝ CÁC TRANG THIẾT BỊ KIỂM TRA, GIÁM SÁT Số Ngày Tên Số tờ Nơi TT kiểm doanh khai, loại đăng tra nghiệp hình, ngày ký tờ đăng ký khai Tên hàng Số Trị lượng giá Số Số Thời gian lượng lượng bắt đầu cont, ký kiện, số mã hiệu kiện cont (hàng rời) (9) (10) (11) Thời gian kết thúc Tình trạng thiết bị Vi phạm Cán bộ hải quan thực hiện (15) Ký xác nhận, đóng dấu công chức (16) Ghi chú...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản