MẪU SỔ NHẬT KÝ THEO DÕI, QUẢN LÝ CÁC TRANG THIẾT BỊ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Chia sẻ: banhbeonhanthit

CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NGÃI CHI CỤC HẢI QUAN........ ------- SỔ NHẬT KÝ THEO DÕI, QUẢN LÝ CÁC TRANG THIẾT BỊ KIỂM TRA, GIÁM SÁT Số Ngày Tên Số tờ Nơi TT kiểm doanh khai, loại đăng tra nghiệp hình, ngày ký tờ đăng ký khai Tên hàng Số Trị lượng giá Số Số Thời gian lượng lượng bắt đầu cont, ký kiện, số mã hiệu kiện cont (hàng rời) (9) (10) (11) Thời gian kết thúc Tình trạng thiết bị Vi phạm Cán bộ hải quan thực hiện (15) Ký xác nhận, đóng dấu công chức (16) Ghi chú...

Nội dung Text: MẪU SỔ NHẬT KÝ THEO DÕI, QUẢN LÝ CÁC TRANG THIẾT BỊ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NGÃI
CHI CỤC HẢI QUAN........
-------


SỔ NHẬT KÝ THEO DÕI, QUẢN LÝ CÁC TRANG THIẾT BỊ KIỂM TRA, GIÁM SÁT
Số Ngày Tên Số tờ Nơi Tên Số Trị Số Số Thời gian Thời Tình Vi Cán Ký Ghi
TT kiểm doanh khai, loại đăng hàng lượng giá lượng lượng bắt đầu gian trạng phạm bộ xác chú
tra nghiệp hình, ngày ký tờ cont, ký kiện, số kết thiết hải nhận,
đăng ký khai mã hiệu kiện thúc bị quan đóng
cont (hàng thực dấu
rời) hiện công
chức
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Người lập Lãnh đạo Chi cục
(ký tên, đóng dấu) (ký tên, đóng đấu)
Ghi chú:
- Mẫu này được lập trên máy tính bằng file excel để theo dõi;
- Định kỳ hàng tháng/quý/năm được in ra đóng thành sổ và lưu giữ theo quy định;
- Cột 6, 7, 8, 9, 10 ghi phương tiện, hàng hóa được kiểm tra.
- Mỗi trang thiết bị giám sát lập một sổ nhật ký theo dõi riêng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản