MẪU SỔ RA QUYẾT ĐỊNH THU HỒI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HUỶ QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN

Chia sẻ: duahau0hat

Phụ lục I: Mẫu 04 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự)

Nội dung Text: MẪU SỔ RA QUYẾT ĐỊNH THU HỒI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HUỶ QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN

 

  1. Phụ lục I: Mẫu 04 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự) CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ........................... SỔ RA QUYẾT ĐỊNH THU HỒI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HUỶ QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN Q uyển số:...................... Thời gian sử dụng: từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3
  2. Phụ lục I: Mẫu 04 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự) CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ........................... SỔ RA QUYẾT ĐỊNH THU HỒI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HỦY Q UYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN Q uyển số:...................... Tổng số trang: .................. Thời gian sử dụng: từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3 SỐ; NGÀY, THÁNG, NĂM Q UYẾT ĐỊNH NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH BẢN ÁN, NGƯỜI PHẢI NGƯỜI ĐƯỢC SỐ QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN THI HÀNH ÁN GHI CHÚ (Số; ngày, tháng, TT Sửa đổi, bổ sung (Họ tên, địa chỉ) (Họ tên, địa chỉ) Thu hồi quyết định Hủy quyết định thi Thu hồi quyết định Sửa đổi, bổ sung Hủy quyết định năm; của) quyết định thi hành quyết định thi hành án thi hành án hành án thi hành án thi hành án án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  3. .......... ............................... ............................... ............................... ................................... ..................................................... ........................................................ ............................... .............................................. ................................... ........................ .......... ............................... ............................... ............................... ................................... ..................................................... ........................................................ ............................... .............................................. ................................... ........................ .......... ............................... ............................... ............................... ................................... ..................................................... ........................................................ ............................... .............................................. ................................... ........................ .......... ............................... ............................... ............................... ................................... ..................................................... ........................................................ ............................... .............................................. ................................... ........................ .......... ............................... ............................... ............................... ................................... ..................................................... ........................................................ ............................... .............................................. ................................... ........................ .......... ............................... ............................... ............................... ................................... ..................................................... ........................................................ ............................... .............................................. ................................... ........................ .......... ............................... ............................... ............................... ................................... ..................................................... ........................................................ ............................... .............................................. ................................... ........................ .......... ............................... ............................... ............................... ................................... ..................................................... ........................................................ ............................... .............................................. ................................... ........................ .......... ............................... ............................... ............................... ................................... ..................................................... ........................................................ ............................... .............................................. ................................... ........................ .......... ............................... ............................... ............................... ................................... ..................................................... ........................................................ ............................... .............................................. ................................... ........................ .......... ............................... ............................... ............................... ................................... ..................................................... ........................................................ ............................... .............................................. ................................... ........................ .......... ............................... ............................... ............................... ................................... ..................................................... ........................................................ ............................... .............................................. ................................... ........................ .......... ............................... ............................... ............................... ................................... ..................................................... ........................................................ ............................... .............................................. ................................... ........................ .......... ............................... ............................... ............................... ................................... ..................................................... ........................................................ ............................... .............................................. ................................... ........................ .......... ............................... ............................... ............................... ................................... ..................................................... ........................................................ ............................... .............................................. ................................... ........................ .......... ............................... ............................... ............................... ................................... ..................................................... ........................................................ ............................... .............................................. ................................... ........................ .......... ............................... ............................... ............................... ................................... ..................................................... ........................................................ ............................... .............................................. ................................... ........................ .......... ............................... ............................... ............................... ................................... ..................................................... ........................................................ ............................... .............................................. ................................... ........................ .. ............................... ............................... ............................... ................................... ..................................................... ........................................................ ............................... .............................................. ................................... ........................ ............................... ............................... ............................... .................................. ................................. ...................................................... ............................... .................................... ................................... ........................ .... .... .... ... .. .............. Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3 01
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản