Mẫu số S11-H

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu số S11-H về Sổ quỹ tiền mặt

Nội dung Text: Mẫu số S11-H

 

  1. Bộ (Sở):........ Mẫu số S11­H Đơn vị :........ SỔ QUỸ TIỀN MẶT Tài khoản :............................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Diễn giải TK  Thu Chi Tồn đối  Số Ngày ứng Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Thủ quỹ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên,  đóng dấu)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản