MẪU SỔ THEO DÕI VẬT CHỨNG, TÀI SẢN BỊ KÊ BIÊN, TẠM GIỮ

Chia sẻ: duahau0hat

Phụ lục I: Mẫu 08 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản