Mẫu Sơ yếu lí lịch khoa học

Chia sẻ: khanhvi

lam thế nào để kinh doanh 1 cách hợp lý nhất

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Mẫu Sơ yếu lí lịch khoa học

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bộ, tỉnh……….........
Độc lập – tư do – hạnh phúc ……………………..
-----***----- Đơn vị công tác……
……………………..

LÝ LỊCH KHOA HỌC
Họ và tên………………...
Dùng cho cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình đọ trên đại
………………………….. học, lập theo thông tư số 612 KHKT/C9 ngày 18/8/1966
Sinh ngày…../…../……… của Ủy ban khoa học kỹ thuật Nhà nước
Giới tính:…………………
Chức vụ, đơn vị công tác Ảnh
trước khi đi nghiên cứu, thực Ngành học………………………………...
tập…………………… ……………………………………………
…………………………… Chuyên môn………………………………
Lương chính…..….....đồng …………………………………………….


I – LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Nguyên quán………………………………… Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh……………...
Nơi sinh……………………………………… Ngày vào Đảng CSVN……………………….........
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ lien Ngày vào Đảng chính thức………………………..
lạc……………. Chức vụ cao nhất về chính quyền và đoàn thể đã
………………………………………………. qua (nơi, thời gian)
Dân tộc…………….Tôn giáo………………. ………………………………...
Thành phần gia đình………………………… ……………………………………………………..
Thành phần bả n S ức
than………………………… khỏe…………………………………………...

II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Trung học chuyên nghiệp
Chế độ học……………………………………. Thời gian học:
Từ…………..đến………………..
Nơi học (trường, thành phố)
………………………………………………………………………………..
Ngành
học………………………………………………………………………………………………….
Đại học, Cao đẳng
Chế độ học: chính qui? Chuyên tu? Tại chức? Thời gian học:
Từ…………..đến……………….
Nơi học (trường, thành phố)
………………………………………………………………………………..
Ngành
học………………………………………………………………………………………………….
Tên đồ án, luận án, hoặc các môn thi tốt nghiệp chủ
yếu………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
.
Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án, hoặc thi tốt
nghiệp…………………………………………………....
Người hướng
dẫn…………………………………………………………………………………………..
Trên đại học
- Thực tập khoa học kỹ thuật: từ…………………đến………………tại (trường, viện, nước)
…………...
……………………………………………………………………………………………………………..
Nội dung thực
tập………………………………………………………………………………………….
- Nghiên cứu sinh: từ………………………đến………………….tại (trường, viện, nước)
…………........
……………………………………………………………………………………………………………..
Tên luận
án………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..
.
Ngày và nơi bảo
vệ………………………………………………………………………………………...
Người hướng
dẫn…………………………………………………………………………………………..
- Nghiên cứu cấp II: từ…………………….đến…………………..tại (trường, viện, nước)
…………........
……………………………………………………………………………………………………………..
Tên luận
án………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..
.
Ngày và nơi bảo
vệ………………………………………………………………………………………...
Người hướng
dẫn…………………………………………………………………………………………..

Các lớp chính trị, lý luận Mác – Lênin (chỉ kể các môn chính như chính trị kinh tế học, lịch sử
Đảng, Duy vật biện chứng, duy vật lịc sử) ghi rõ nơi, thời gian
học............................................................
......................................................................................................................................................................
.
......................................................................................................................................................................
.
......................................................................................................................................................................
.
......................................................................................................................................................................
.

Biết ngoại ngữ gì, trình độ? (viết, đọc, nghe, nói: ghi rõ mức độ cụ
thể)...............................................
......................................................................................................................................................................
.
......................................................................................................................................................................
.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.

Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp (bằng tốt nghiệp đại học, Kỹ sư, Bác
sĩ.........
Phó tiến sĩ, Tiến sĩ,... Kỹ sư trưởng, Công trình sư, Tổng công trình sư,...) ghi rõ số, ngày, cơ quan
cấp bằng tốt nghiệp hay quyết định phong cấp.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.

III – HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – KỸ THUẬT
1. Quá trình hoạt động khoa học kỹ thuật, chuyên môn: Trước và sau khi tốt nghiệp đã làm và
hiện đang làm công tác khoa học kỹ thuật gì? (kỹ thuật, nghiên cứu thí nghiệm, giảng dạy, quản lý,
phục vụ khoa học).
Thời gian Tóm tắt quá trinh hoạt động khoa học kỹ thuật, nơi công tác
2. Kết quả hoạt động khoa học – kỹ thuật.
Công trình thiết kế, thi công, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, sáng kiến phát minh, giáo trình,
giáo án, phương án, tác phẩm,...đã và đang tiến hành trong hoạt động khoa học và kỹ thuật. Ghi rõ
nơi, thời gian trước và sau khi tốt nghiệp, độc lập tiến hành hay cộng tác với người khác, tự nhận
xét về kết quả và tác dụng v.v...
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. Tham dự các cuộc hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế (trong nước hoặc ngoài nước); tham
quan khảo sát, thực tập sản xuất, kỹ thuật ...ở nước ngoài (thời gian, nơi, nội dung chuyên môn).
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4. Khen thưởng và giải thưởng về hoạt động khoa học và kỹ thuật (thời gian, hình thức khen
thưởng, cơ quan quyết định)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5. Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học và kỹ thuật (ghi cụ thể
và tỷ mỷ)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
IV – HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
Tóm tắt quá trình tham gia các đoàn thể quần chúng (TN, công đoàn,...), các hội khoa học (hội
phổ biến, hội khoa học chuyên ngành,...), các phong trào lớn. Ghi rõ nơi, thời gian trước và sau khi
tốt nghiệp.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
- Ngày về
nước.............................................................................................................................................
- Ngày đến đăng
ký......................................................................................................................................
Ngày .....tháng.....năm 20.....
Cơ quan xác nhận Người khai ký tên
Ký tên đóng dấu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản