Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Mẫu tài sản cố định mới tăng

Chia sẻ: | Ngày: pdf 1 p | 23

0
199
views

Tài liệu tham khảo Mẫu tài sản cố định mới tăng (Kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TC ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Mẫu tài sản cố định mới tăng
Nội dung Text

  1. (Kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TC ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tài sản cố định mới tăng Đơn vị: đồng Tổng nguyên Giá đơn vị Nguồn vốn Tên và ký hiệu Đơn vị Số giá Ngày đưa TSCĐ vào Đơn vị tiếp nhận STT đầu tư tài sản tính lượng sử dụng sử dụng Thực Quy Thực Quy tế đổi tế đổi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tổng số 1 2 3 ..............., ngày... tháng... năm.... Người lập biểu Kế toán trưởng Chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản