Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

mẫu thông báo

Chia sẻ: | Ngày: doc 1 p | 4

0
105
views

TÊN CQ, TC CẤP TRÊN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : ......../TB-… (3) TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 200… THÔNG BÁO(4) Về ……(5)……. Phần mở đầu: Nêu rõ mục đích, chủ thể và thẩm quyền thông báo …………………………………………………………………………………………………………………………. Phầnnội dung: Nêucụthểnội dung cầnthôngbáo (Nếuchỉthôngbáomộtnội dung thìtrìnhbàybằngmộtđoạnvăn. Nếuthôngbáonhiềunội dung thìtrìnhbàythànhnhiềuđoạnvăn hay bằnghệthốngđềmục)...

mẫu thông báo
Nội dung Text

  1. TÊN CQ, TC CẤP TRÊN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : ......../TB-… (3) TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 200… THÔNG BÁO(4) Về ……(5)……. Phần mở đầu: Nêu rõ mục đích, chủ thể và thẩm quyền thông báo ……………………………………………………………………………………………………… …………………. Phầnnội dung: Nêucụthểnội dung cầnthôngbáo (Nếuchỉthôngbáomộtnội dung thìtrìnhbàybằngmộtđoạnvăn. Nếuthôngbáonhiềunội dung thìtrìnhbàythànhnhiềuđoạnvăn hay bằnghệthốngđềmục) ……………………………………………………………………………………………………… …………….. Phầnkếtthúc: Nêurõyêucầuthựchiện, thờigiantổchứcvàhiệulựcthihành, nhữngquytắcxửsựsẽđượcápdụng (nếucó). QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (6) Nơi nhận: (8) -....................;(9) -....................; -....................; Họ và tên(7) - Lưu:VT, (10) * Ghi chú: (1) Cơ quan chủ quản: cỡ 13, in hoa, không đậm; (2) Cơquan ban hành: cỡ 13, in hoa, đậm; (3) Chữviếttắttêncơquan, tổchứchoặcchứcdanhnhànước ban hànhvănbản. (4) ChữThôngbáo: cỡ 15, in hoa, đứng, đậm; (5) Tríchyếuthôngbáo: cỡ 14, chữthường, đậm, đứng; (6) Thẩmquyền: ghiquyềnhạn, chứcvụcủangườiký; trườnghợpkýthaymặttậpthểlãnhđạothì Ghichữviếttắt “TM”vàotrướctêncơquan, tổchứchoặctêntậpthểlãnhđạo (vídụ: TM. Ủy ban Nhândân,…); trườnghợpngườikývănbảnlàcấpphócủangườiđứngđầucơquanthìghichữviết tắtlà “KT” vàotrướcchứcvụcủangườiđứngđầu, bêndướighichứcvụcủangườikývănbản; cáctrườnghợpkhácthựchiệntheohướngdẫntạikhoản 7 Mục II củaThôngtưliêntịchsố 55/2005/TTLT – BNV – VPCP: cỡ 13, in hoa, đậm; (7) Họ, tên người ký: cỡ 14, in thường, đậm; (8) Nơi nhận: cỡ 12, in thường, nghiêng đậm; (9) Đơn vị nhận văn bản: cỡ 11, in thường, đứng; (10) Chữ viết tắt tên người, đơn vị soạn thảo và ký hiệu của người đánh máy. 1

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản