mẫu thông báo

Chia sẻ: hongphuoc10dkn

TÊN CQ, TC CẤP TRÊN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : ......../TB-… (3) TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 200… THÔNG BÁO(4) Về ……(5)……. Phần mở đầu: Nêu rõ mục đích, chủ thể và thẩm quyền thông báo …………………………………………………………………………………………………………………………. Phầnnội dung: Nêucụthểnội dung cầnthôngbáo (Nếuchỉthôngbáomộtnội dung thìtrìnhbàybằngmộtđoạnvăn. Nếuthôngbáonhiềunội dung thìtrìnhbàythànhnhiềuđoạnvăn hay bằnghệthốngđềmục)...

Nội dung Text: mẫu thông báo

 

  1. TÊN CQ, TC CẤP TRÊN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : ......../TB-… (3) TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 200… THÔNG BÁO(4) Về ……(5)……. Phần mở đầu: Nêu rõ mục đích, chủ thể và thẩm quyền thông báo ……………………………………………………………………………………………………… …………………. Phầnnội dung: Nêucụthểnội dung cầnthôngbáo (Nếuchỉthôngbáomộtnội dung thìtrìnhbàybằngmộtđoạnvăn. Nếuthôngbáonhiềunội dung thìtrìnhbàythànhnhiềuđoạnvăn hay bằnghệthốngđềmục) ……………………………………………………………………………………………………… …………….. Phầnkếtthúc: Nêurõyêucầuthựchiện, thờigiantổchứcvàhiệulựcthihành, nhữngquytắcxửsựsẽđượcápdụng (nếucó). QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (6) Nơi nhận: (8) -....................;(9) -....................; -....................; Họ và tên(7) - Lưu:VT, (10) * Ghi chú: (1) Cơ quan chủ quản: cỡ 13, in hoa, không đậm; (2) Cơquan ban hành: cỡ 13, in hoa, đậm; (3) Chữviếttắttêncơquan, tổchứchoặcchứcdanhnhànước ban hànhvănbản. (4) ChữThôngbáo: cỡ 15, in hoa, đứng, đậm; (5) Tríchyếuthôngbáo: cỡ 14, chữthường, đậm, đứng; (6) Thẩmquyền: ghiquyềnhạn, chứcvụcủangườiký; trườnghợpkýthaymặttậpthểlãnhđạothì Ghichữviếttắt “TM”vàotrướctêncơquan, tổchứchoặctêntậpthểlãnhđạo (vídụ: TM. Ủy ban Nhândân,…); trườnghợpngườikývănbảnlàcấpphócủangườiđứngđầucơquanthìghichữviết tắtlà “KT” vàotrướcchứcvụcủangườiđứngđầu, bêndướighichứcvụcủangườikývănbản; cáctrườnghợpkhácthựchiệntheohướngdẫntạikhoản 7 Mục II củaThôngtưliêntịchsố 55/2005/TTLT – BNV – VPCP: cỡ 13, in hoa, đậm; (7) Họ, tên người ký: cỡ 14, in thường, đậm; (8) Nơi nhận: cỡ 12, in thường, nghiêng đậm; (9) Đơn vị nhận văn bản: cỡ 11, in thường, đứng; (10) Chữ viết tắt tên người, đơn vị soạn thảo và ký hiệu của người đánh máy. 1
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản