Mẫu thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:4

0
219
lượt xem
26
download

Mẫu thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:..................../TB-BHXH ..............., ngày...... tháng...... năm............ Mẫu số: 08-TBH THÔNG BÁO Kết quả đóng BHXH, BHYT bắt buộc Tháng........... Năm................... Kính gửi:....................................................... 1. Tổng số lao động: ........................................................... người. 2. Quỹ tiền lương tham gia BHXH: ........................................................... đồng. 3. Quỹ tiền lương tham gia BHYT: ........................................................... đồng. 4. Số phải nộp phát sinh trong kỳ: ........................................................... đồng. Trong đó 2% BHXH để lại đơn vị: ........................................................... đồng. 5. Số tiền kỳ trước chuyển sang: 5.1. Nộp thừa: ........................................................... đồng. 5.2. Nộp thiếu: ........................................................... đồng. 6. Số tiền đã nộp trong kỳ: ........................................................... đồng. Trong đó tiền lãi: ........................................................... đồng. 7. Số tiền chuyển kỳ sau 7.1. Nộp thừa: ........................................................... đồng. 7.2. Nộp thiếu: ........................................................... đồng. Trong đó số tiền (2%) chưa quyết toán: ........................................................... đồng. 8. Số tiền lãi chậm nộp : ........................................................... đồng. Kết quả đơn vị đã đóng BHXH cho.................... lao động đến hết tháng......... năm........... Đề nghị: Đơn vị kiểm tra các số liệu trên, nếu chưa thống nhất đến cơ quan BHXH tại…………..…........... .......................................................... để kiểm tra và điều chỉnh trước ngày....../...../........... Quá thời hạn trên, nếu đơn vị không đến, số liệu trên là số liệu đúng. P h ụ trách   u   th Nơi nhận: - Như trên; - Lưu PT, .....
  2. Ghi chú: Mẫu số 08-TBH do cơ quan BHXH lập hàng tháng (quý) gửi đơn vị SDLĐ.
  3. số: 08-TBH .............. người. .............. đồng. .............. đồng. .............. đồng. .............. đồng. .............. đồng. .............. đồng. .............. đồng. .............. đồng. .............. đồng. .............. đồng. .............. đồng. .............. đồng. …………..…........... ách   u   th

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản