MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY BIÊN LAI

Chia sẻ: dhoomagain

Tham khảo tài liệu 'mẫu thông báo kết quả hủy biên lai', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY BIÊN LAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------


THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY BIÊN LAI

Ngày……… tháng……… năm………

Kính gửi:…………………………………………………………………...

Tên Doanh nghiệp:...........................................................................................................
Mã số thuế:………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..
Phương pháp hủy Biên lai:…………………………………………………………….

Hồi giờ………ngày………tháng………năm………, (Doanh nghiệp) thông báo hủy
Biên lai như sau:

Ký hiệu Biên
STT Tên Biên lai Mẫu số Từ số Số lượng
Đến số
lai
1 2 3 4 5 6 7
Biên lai thu
thuế, lệ phí
hải quan AA/2011 0000001 0000010 10
Ngày……… tháng………năm………
Người lập biểu NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
( Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
1
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản