MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ

Chia sẻ: banhbeonhanthit

MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/09/2012 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------ THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ Kính gửi:

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản