MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY BIÊN LAI

Chia sẻ: dhoomagain

Tham khảo tài liệu 'mẫu thông báo kết quả hủy biên lai', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY BIÊN LAI

 

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------ THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY BIÊN LAI Ngày……… tháng……… năm……… Kính gửi:…………………………………………………………………... Tên Doanh nghiệp:........................................................................................................... Mã số thuế:……………………………………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………………………….. Phương pháp hủy Biên lai:……………………………………………………………. Hồi giờ………ngày………tháng………năm………, (Doanh nghiệp) thông báo hủy Biên lai như sau: Ký hiệu Biên STT Tên Biên lai Mẫu số Từ số Số lượng Đến số lai 1 2 3 4 5 6 7 Biên lai thu thuế, lệ phí hải quan AA/2011 0000001 0000010 10 Ngày……… tháng………năm……… Người lập biểu NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ( Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 1
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản