Mẫu thông báo về việc ...

Chia sẻ: malongtam

Tài liệu tham khảo Mẫu thông báo về việc ... dành cho các bạn chuyên ngành văn thư lưu trữ

Nội dung Text: Mẫu thông báo về việc ...

MAÃU THOÂNG BAÙO LÖU HAØNH
NOÄI BOÄ

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
DOANH NGHIỆP BAN HÀNH
_______________
__________________________

Địa danh, ngày……tháng…… năm……
Số: ……/TB-TÊNDN (tắt)


THÔNG BÁO
Về việc ………………………………………………
_______________


(Nội dung thông báo)
……………………………………………………………………………
……………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………
(Nêu rõ những yêu cầu)
…………………………………………………………………………………
………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
……………………………………………… ./.


THỂ THỨC KÝ (nếu có)
Chức vụ người ký
Nơi nhận:
- ………..;
- ………..;
- Lưu HC; NDM.
Họ tên người ký
CTY THỜI TRANG 5Đ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ __________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày12 tháng 5 năm 2005
Số: 359/TB-TT5Đ

THÔNG BÁO
Về việc ủy quyền điều hành Công ty
________________

Căn cứ Quyết định số 322/2005-QĐ-UB ngày 15/3/2005 của UBND
TP. Hồ Chí Minh, cho phép Giám đốc Công ty Thời trang 5Đ đi tham quan
nghiên cứu thị trường Châu Âu, gồm các nước Pháp, Bỉ, Hà Lan từ ngày
15/5/2005 đến ngày 30/5/2005;
Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty thời trang 5Đ;
Nay, giám đốc Công ty thông báo ủy quyền điều hành Công ty như sau:

Người được ủy quyền : Ông NGUYỄN THẾ HƯNG
Chức vụ : Phó Giám đốc
Thời gian ủy quyền : Từ ngày 14/5/2005 đến 31/5/2005

Phạm vi ủy quyền:
Ông Hưng được quyền điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty trong
thời hạn nêu trên, trừ các hoạt động sau:
1. Ký các hợp đồng kinh tế mới (ngoài danh sách dự kiến đính kèm)
2. Chi mua tài sản cố định
3. Ra quyết định liên quan tới tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt, điều
động, khen thưởng, kỷ kuật nhân viên, cử nhân viên đi công tác
ngoài nước
4. Thanh lý, bán, sang nhượng vốn của Công ty, kể cả các hoạt động
góp vốn kinh doanh với các đối tác khác, huy động vốn cho Công
ty./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Ông Hưng;
- Các bộ phận trực thụôc;
- Niêm yết công khai;
Vương Hồng Diễm Mai
- Lưu HC; NDM.

SỞ CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
CÔNG TY THỰC PHẨM SỐ 50
_______________ __________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2005
Số: 127/TB-TPSG


THÔNG BÁO
Về việc thu tiền tại các cửa hàng
________________


Xét tình hình an ninh trật tự xã hội trong thời gian qua, nh ằm đ ảm b ảo
an toàn tài sản công ty trong quá trình thu tiền tại các cửa hàng giới thi ệu
sản phẩm trong ở thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Công ty thông
báo:
1. Kể từ ngày 01/5/2005, các xe thu tiền của Phòng Kế toán – Tài
chính phải lên lịch thu tiền tại các cửa hàng, gởi một bản cho Phòng T ổ
chức – Hành chánh để có kế hoạch sắp xếp nhân viên bảo vệ hộ tống xe
thu tiền.
2. Phòng Tổ chức – Hành chánh phải thường xuyên cử các nhân viên
bảo vệ học cách bảo quản, sử dụng các công cụ hỗ trợ, giao các công cụ
hỗ trợ cho nhân viên bảo vệ mỗi khi đi theo xe thu tiền (kèm theo quy ết
định giao của Tổng Giám đốc).
3. Các nhân viên bảo vệ, khi được giao các công cụ hỗ trợ, phải triệt
để tuân thủ quy định về việc bảo quản, sử dụng các công cụ hỗ trợ, tập
trung khi thực hiện nhiệm vụ, phải thường xuyên bổ sung nâng cao kiến
thức nghiệp vụ về sử dụng các công cụ hỗ trợ, phải bàn giao lại cho Phòng
Tổ chức – Hành chánh quản lý khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Tất cà những đơn vị, cá nhân có liên quan phải thực hiện nghiêm túc
thông báo này. Mọi hình thức vi phạm đều bị xử lý nghiêm khắc. Trong quá
trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các bộ phận cá nhân ph ải báo cáo
lãnh đạo xin ý kiến.
Thông báo có hiệu lực kể từ ngày ký./.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Các bộ phận trực thuộc;
- Niêm yết công khai;
- Lưu HC; NDM.
Văn Ngọc Phú
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản