Mẫu THÔNG BÁO Về việc Thu hồi đất để thực hiện dự án

Chia sẻ: voigiay

Mẫu số 15 (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Nội dung Text: Mẫu THÔNG BÁO Về việc Thu hồi đất để thực hiện dự án

Mẫu số 15
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30
tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN…………. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa danh, ngày …… tháng …… năm ……
Số: /TB-UBND
THÔNG BÁO

Về việc Thu hồi đất để thực hiện dự án………………………….
Căn cứ Quyết định số ….. QĐ/UBND ngày … tháng... năm … của UBND tỉnh
(UBND huyện…..) về việc phê duyệt dự án đầu tư ……..

Căn cứ Công văn số …….. ngày …. tháng …. năm ……. của UBND tỉnh chấp
thuận chủ trương cho Công ty ……… thực hiện dự án ……………(chỉ ghi trong trường
hợp UBND tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư),

UBND huyện ……… thông báo việc thu hồi đất để thực hiện dự án ………
như sau:

1. Nội dung thu hồi đất:
44
a) Lý do thu hồi đất: Nêu mục đích, ý nghĩa của dự án.

b) Diện tích và vị trí khu đất thu hồi:

- Diện tích: khoảng...…m2 tại xã (phường, thị trấn) ….................., huyện (thị
xã, thành phố)……...........

- Vị trí khu đất có tứ cận như sau:

+ Bắc giáp:

+ Đông giáp:

+ Tây giáp:

+ Nam giáp:

c) Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng … năm …. đến tháng … năm ….

d) Dự kiến kế hoạch thực hiện:

- Từ tháng … năm ….. đến tháng ….. năm …..: Đo đạc hiện trạng, lập bản đồ
khu vực dự án;

- Từ tháng … năm ….. đến tháng ….. năm …..: Kiểm kê, giám định khối lượng
thiệt hại về đất, tài sản gắn liền với đất;

- Từ tháng … năm ….. đến tháng ….. năm …..: Lập phương án bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư;

- Từ tháng … năm ….. đến tháng ….. năm …..: Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư.

- Sau 20 ngày kể từ ngày nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, người sử dụng đất, chủ sở
hữu tài sản gắn liền với đất bàn giao đất, di dời tài sản gắn liền với đất cho Nhà nước.

- Từ tháng … năm ….. đến tháng ….. năm …..: Thực hiện hỗ trợ, bố trí tái
định cư (ghi cụ thể: như tổ chức bắt thăm nền tái định cư).

45
2. Chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Phối hợp với chính quyền địa phương nêm yết về quy mô công trình tại địa
điểm xây dựng để người dân biết và theo dõi.

- Đo đạc, lập bản đồ khu đất và tiến hành điều tra, khảo sát để phục vụ cho việc
lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (nếu có), lập dự án đầu tư; phối hợp với
tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và UBND xã (phường, thị trấn) nơi có đất kiểm kê
đất đai và tài sản gắn liền với đất; phối hợp với Hội đồng bồi thường lập phương án
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

3. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (hoặc tổ chức phát triển quỹ
đất) có trách nhiệm:

- Giúp chủ đầu tư lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Sau khi dự án đầu tư được duyệt, tiến hành kiểm kê đất đai và tài sản gắn liền
với đất;

- Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình cơ quan có thẩm quyền
thẩm định, phê duyệt để phục vụ việc thu hồi đất.

4. UBND xã (phường, thị trấn)…….................có trách nhiệm:

- Niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở Ủy ban nhân dân và các điểm
sinh hoạt chung tại khu đất thu hồi;

- Quản lý chặt chẽ đất đai trong khu vực dự án theo đúng quy định pháp luật;

- Phối hợp với chủ đầu tư phổ biến kế hoạch khảo sát, đo đạc cho người sử
dụng đất trong khu vực dự án và yêu cầu người sử dụng đất tạo điều kiện để chủ đầu
tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất để lập dự án đầu tư.

5. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự án có nghĩa vụ:

- Phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường kê khai, kiểm kê phục vụ việc
đền bù, giải tỏa, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch;

46
- Không được thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất kể từ ngày thông
báo này được ký./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Sở TN&MT;

- Các cơ quan có liên quan;

- UBND xã/phường/thị trấn nơi có đất;

-...

- Lưu VT.
47
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản