MẪU THỐNG KÊ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Chia sẻ: tru_mua

Tham khảo tài liệu 'mẫu thống kê hộ khẩu, nhân khẩu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU THỐNG KÊ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

T HỐNG KÊ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU……………………….. Mẫu HK15 ban hành
CÔNG AN………….......................
(Từ ngày ……./……/…… đến ngày ……./……/…….) theo TT số 81/2011/TT-
……………………….....................
BCA ngày 15/12/2011


I. HỘ, NHÂN KHẨU HIỆN ĐANG CƯ TRÚ: Tổng số: ………………………. hộ: …………………........………. nhân khẩu;
Trong đó: …………………..NK thành thị; …………………NK nữ; ……………….. NK từ 14 tuổi trở lên
II. CÁC LOẠI HỘ, NHÂN KHẨU:
HỘ, NHÂN KHẨU ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
KHÔNG CƯ TRÚ TẠI NƠI ĐÃ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
TỔNG SỐ
Tổng số
NK từ 14
NK Thành
NK Nữ
NK từ 14
NK Thành thị tuổi trở lên
Hộ NK Nữ Hộ
NK NK
thị tuổi trở lên
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HỘ, NHÂN KHẨU ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
KHÔNG CƯ TRÚ TẠI NƠI ĐÃ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
Đi ngoài tỉnh Đi ngoài huyện trong tỉnh Đi ngoài xã trong huyện
Tổng số NK từ Tổng số NK từ Tổng số NK từ
NK NK
NK NK
NK Nữ NK Nữ
14 tuổi 14 tuổi 14 tuổi
Thành Thành
Thành thị Nữ
Hộ Hộ Hộ
NK NK NK
trở lên thị trở lên thị trở lên
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
HỘ, NHÂN KHẨU ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ
Ngoài tỉnh đến Ngoài huyện trong tỉnh đến
Tổng số NK từ
NK NK Tổng số NK từ Tổng số NK từ
NK NK
14 tuổi
Thành thị Nữ NK Nữ NK Nữ
14 tuổi 14 tuổi
Thành Thành
trở lên
Hộ Hộ Hộ
NK NK NK
thị trở lên thị trở lên
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
HỘ, NHÂN KHẨU ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ NHÂN KHẨU LƯU TRÚ NHÂN KHẨU TẠM VẮNG
ĐỐI
Ngoài xã trong huyện đến Trong đó
TƯỢNG
Tổng số NK từ 14 Cơ sở
Tổng số Tổng số Nữ QUẢN LÝ
Hộ gia
NK Thành
NK Nữ Nữ
tuổi trở cho thuê
thị đình
Hộ NK lưu trú
lên
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản