Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Mẫu thu chi (Quyết định 48)

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: xls | 4 trang

2
4.683
lượt xem
424
download

Đây là mẫu thu-chi

Lưu

Mẫu thu chi (Quyết định 48)
Nội dung Text

  1. PHIẾU CHI Số : Mẫu số 02 - TT CTY ….. (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ Đ/c: ….. Liên 1 ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng B MST : ….. Ngày tháng năm 2009 Quyển số : Nợ …… Nợ …… Có ### Họ và tên người nhận tiền : Địa chỉ : Lý do chi : Số tiền đồng ……………. Viết bằng chữ : ………………………………………………………………………………………... chứng từ gốc Kèm theo ……………… 39855 Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nh (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tê Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. 6/QĐ-BTC ng BTC) ời nhận tiền họ tên) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………..
  3. CTY ….. Mẫu số 01 - TT PHIẾU THU Đ/c: ….. (Ban hành theo QĐ số 48/200 MST : ….. Số : 0 ngày 14/09/2006 của Bộ trư Liên 1 Ngày thág năm 2009 Quyển số : Nợ Có Họ tên người nộp tiền : Có Địa chỉ : Lý do nộp : Số tiền đồng Viết bằng chữ : 0 chứng từ gốc Kèm theo Ngày thág năm 2009 Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  4. số 01 - TT QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 6 của Bộ trưởng BTC) năm 2009 Thủ quỹ (Ký, họ tên) …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………..

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản