Mẫu thu chi (Quyết định 48)

Chia sẻ: huuduc11

Đây là mẫu thu-chi

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Mẫu thu chi (Quyết định 48)

 

  1. PHIẾU CHI Số : Mẫu số 02 - TT CTY ….. (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ Đ/c: ….. Liên 1 ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng B MST : ….. Ngày tháng năm 2009 Quyển số : Nợ …… Nợ …… Có ### Họ và tên người nhận tiền : Địa chỉ : Lý do chi : Số tiền đồng ……………. Viết bằng chữ : ………………………………………………………………………………………... chứng từ gốc Kèm theo ……………… 39855 Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nh (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tê Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. 6/QĐ-BTC ng BTC) ời nhận tiền họ tên) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………..
  3. CTY ….. Mẫu số 01 - TT PHIẾU THU Đ/c: ….. (Ban hành theo QĐ số 48/200 MST : ….. Số : 0 ngày 14/09/2006 của Bộ trư Liên 1 Ngày thág năm 2009 Quyển số : Nợ Có Họ tên người nộp tiền : Có Địa chỉ : Lý do nộp : Số tiền đồng Viết bằng chữ : 0 chứng từ gốc Kèm theo Ngày thág năm 2009 Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  4. số 01 - TT QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 6 của Bộ trưởng BTC) năm 2009 Thủ quỹ (Ký, họ tên) …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………..
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản