Mẫu thư xác nhận thu nhập

Chia sẻ: butanyc

Tài liệu tham khảo Mẫu số: 20/TXN-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) thư xác nhận thu nhập năm Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập……………………………............ Tôi xin xác nhận về việc ông/bà: 1. Họ và tên:.................................................................................................. 2. Chức vụ (nếu có):..................................................................................... Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau: 3. Ngày đến Việt Nam: ngày....tháng........năm................. 4. Ngày rời Việt Nam dự kiến: ngày....tháng........năm................. 5. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01/01/200…đến ngày 31/12/200... Trong đó: a. Tại Việt nam: b. Tại nước ngoài:...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản