Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Chia sẻ: voikon90

Phân tích những công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài; phân tích những mặt mạnh, mặt yếu của những công trình nghiên cứu đã có, làm rõ lịch sử của quá trình nghiên cứu đối với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài...

Nội dung Text: Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

THUYẾT MINH
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ (*)

I. Thông tin chung về đề tài
1 Tên đề tài 2. Mã số:
3 Lĩnh vực nghiên cứu: 4 Loại hình nghiên cứu
KHTN KHKT KHXH Cơ bản Ứng dụng Triển khai
GDTC HLTT Khác
5 Thời gian thực hiện:……... tháng:
- Từ tháng….năm 200 đến tháng năm 200..
6 Đơn vị chủ trì đề tài:
7 Chủ nhiệm đề tài
Họ và tên:.........................................................
Năm sinh: ................................ Nam/nữ: .........................
Học hàm: .................................... Học vị: .........................
Địa chỉ nhà riêng:.....................................................
Điện thoại:.................. E.mail:...............................
8 Những người tham gia thực hiện đề tài
Họ và tên Lĩnh vực Nội dung nghiên cứu cụ thể được
chuyên môn giao
II. Nội dung khoa học của đề tài:
9 Tình hình nghiên cứu.
9.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài:
(Trên cơ sở đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài cơ quan,
phân tích những công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, những kết quả
nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài; phân tích những mặt
mạnh, mặt yếu của những công trình nghiên cứu đã có, làm rõ lịch sử của quá
trình nghiên cứu đối với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, từ đó nêu rõ tình
huống nảy sinh vấn đề nghiên cứu, cụ thể hoá được sự cần thiết của đề tài
và những vấn đề mới về khoa học mà đề tài đặt ra nghiên cứu. Nếu có các đề
tài cùng bản chất đang thực hiện hoặc đăng ký nghiên cứu ở cấp khác, nơi
khác của cùng tác giả, phải giải trình rõ các nội dung liên quan đến đề tài
này)**:

9.2 Danh mục các công trình liên quan.
(Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài đã
nêu trong phần tổng quan này (tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ
ghi những công trình mà tác giả tâm đắc và đã trích dẫn để luận giải cho sự
cần thiết nghiên cứu đề tài):
9.2.1. Của chủ nhiệm và những người tham gia thực hiện đề tài
9.2.2. Của những người khác:
10 Tính cấp thiết của đề tài
( Phân tích, đánh giá cụ thể những vấn đề khoa học còn tồn tại, hạn chế của nội dung
cần được đặt ra nghiên cứu, nêu rõ tính cấp thiết, tính thực tiễn của đề tài, nếu đề tài
này thành công thì đạt được vấn đề gì?)


11 Mục tiêu của đề tài:
12 Cách tiếp cận đề tài, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu
(Luận cứ và làm rõ tính mới, sáng tạo, độc đáo trong cách tiếp cận đề tài; việc lựa
chọn các phương pháp nghiên cứu, phương tiện và kỹ thuật sử dụng chúng, phạm vi
giải quyết các vấn đề của đề tài)
13 Phương pháp nghiên cứu, phương tiện, kỹ thuât sử dụng
14 Nội dung nghiên cứu và Tiến độ thực hiện
Nội dung, công việc thực
hiện chủ yếu
(Cần liệt kê và mô tả cụ thể

những nội dung cần nghiên

cứu: hệ thống hoá và chỉ rõ

những nội dung kế thừa
Thời
những kết quả nghiên cứu đã Sản gian (bắt
Người
TT phẩm đầu,
có, nêu bật được những nội thực hiện
phải đạt kết
dung mới, những nội dung thúc)

quan trọng nhất để đạt mục

tiêu của đề tài; những hoạt

động chuyển giao để ứng

dụng kết quả nghiên cứu của

đề tài.).
(1) (2) (3) (4) (5)
15 Dự kiến sản phẩm và địa chỉ ứng dụng
Sản phẩm:
- Báo cáo và tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu;
- Bài báo khoa học;
- Kèm theo các sản phẩm cụ thể:
Bản kiến nghị (giải Tài liệu phương Tài liệu phương pháp huấn
pháp) pháp giảng dạy luyện
Báo cáo phân tích Quy trình công Sách chuyên khảo, Tài liệu
nghệ phục vụ giảng dạy, huấn
luyện
Tiêu chuẩn đánh giá Mô hình đào tạo, Dụng cụ, thiết bị TDTT
huấn luyện
Hệ thống văn bản quản Đề án, qui hoạch Chương trình máy tính, Phần
lý triển khai mềm ứng dụng,
Tài liệu dự báo Luận chứng kinh Sản phẩm khác
tế - kỹ thuật

Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với từng sản phẩm

TT Tên sản phẩm Số lượng Yêu cầu khoa học

1
Địa chỉ ứng dụng:

-

-


16 Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi
Tổng kinh phí:

Dự trù các khoản chi: (Giải trình chi tiết các khoản chi theo các nội dung đã
qui định)
Đà Nẵng, ngày ...... tháng ...... năm 200….

Phụ trách đơn vị chủ trì Chủ nhiệm đề tài
(Họ tên - chữ ký) (Họ tên - chữ ký)
Ngày ..... tháng ..... năm 200..
TL Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Đà Nẵng
Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản