MẪU TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Chia sẻ: tieulaubau

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp xã áp dụng chung trên địa bàn tỉnh Bình Phước Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Nội dung Text: MẪU TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp xã áp dụng chung trên địa bàn
tỉnh Bình Phước Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3
năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂNKính gửi:..............................................................................................
Họ và tên người khai : .......................................................................................................

Dân tộc:...............................................Quốc tịch:..................................

Nơi thường trú/tạm trú: ..............................................................................
(TT số: 08.a/2010/TT-BTP)
Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân:.........................................

Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ..........................................................Giới tính:..........................................
Mẫu TP/HT-2010-XNHN.1
Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................

Nơi sinh:...........................................

Dân tộc:....................................................................Quốc tịch:.................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:.............................................................
Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp xã áp dụng chung trên địa bàn
tỉnh Bình Phước Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3
năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Nơi thường trú/tạm trú (1):...........................................................................

Trong thời gian cư trú tại…………........................................……............................từ
ngày..........tháng...........năm................., đến ngày..........tháng..........năm...................(2)

Tình trạng hôn nhân
(3)...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Mục đích của việc yêu cầu cấp Giấy xác nhận t ình trạng hôn nhân (4):...............................

................................................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước
pháp luật về lời khai của mình.

Làm tại:.......................,ngày ..........tháng............năm............
Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)
.......................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản