Mẫu tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh

Chia sẻ: mattroi_thuytinh

Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh

Nội dung Text: Mẫu tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh

 

  1. cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Mẫu BTP-NG/HT-2007- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KS.4 Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh Kính gửi: ....................................................................................................... Họ và tên người khai: .................................................................................................................................................. Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................................................................. Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:......................................................................................................................... Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh: .................................................................................... Đề nghị .................................................cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người có tên dưới đây: Họ và tên: ............................................................................................................Giới tính:............................................ Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................... 2007 (QĐ số: 04/2007/QĐ-BTP) Mã số: TPE-07-14 Nơi sinh:............................................................................................................................................................................ Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:...................................................................... Quê quán:.......................................................................................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................................................................. Họ và tên cha:................................................................................................................................................................. Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:...................................................................... Họ và tên mẹ:................................................................................................................................................................. Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:...................................................................... Đã đăng ký khai sinh tại:............................................................................................................................................... .................................................................................................................................ngày........... tháng...........năm........... Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. Làm tại:................................................,ngày ............tháng............năm............ Người khai .......................................
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản