Mẫu tờ khai thu nộp phí xăng dầu

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
9
download

Mẫu tờ khai thu nộp phí xăng dầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai thu nộp phí xăng dầu ; Mẫu số: 01/PHXD (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ khai thu nộp phí xăng dầu

  1. Mẫu số: 01/PHXD (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc tờ khai thu nộp phí xăng dầu [01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm ……..... [02] Người nộp thuế :..................................................................................... [03] Mã số thuế: ............................................................................................. [04] Địa chỉ: ................................................................................................... [05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: ..................................... [07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: .................. STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện Số lượng xăng dầu xuất bán trong kỳ: 1 - Xăng các loại lít - Diezen lít Mức phí (VN Đồng/lít) 2 - Xăng các loại Đồng Việt Nam - Diezen Đồng Việt Nam Số tiền phí xăng dầu phát sinh trong kỳ (3=1x2) 3 - Xăng các loại Đồng Việt Nam - Diezen Đồng Việt Nam Số tiền phí xăng dầu phải nộp vào NSNN kỳ này là: .............................. đồng. (Bằng chữ:........................................................................................................................) Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đồng bộ tài khoản