Mẫu Tờ khai thuế môn bài

Chia sẻ: lananh

Thuế môn bài là khoản thuế cô định mà các đơn vị KD phải nộp theo năm tài chính nhằm trang trải chi phí về quản lý hành chính cuả Nhà nước đối với các đơn vị KD. Sau đây là Mẫu tờ khai thuế môn bài theo Mẫu số: 01/MBAI(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Nội dung Text: Mẫu Tờ khai thuế môn bài

Mẫu số: 01/MBAI
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI
[01] Kỳ tính thuế: năm ........

[02] Người nộp thuế :.....................................................................................
[03] Mã số thuế: .............................................................................................
[04] Địa chỉ: ...................................................................................................
[05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: ..................

[10] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)


VỐN BẬC MỨC THUẾ
CHỈ TIÊU ĐĂNG MÔN MÔN BÀI
KÝ BÀI
[10]
Người nộp thuế môn bài
........................................................................................................
.

[11]
Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
(ghi rõ tên, địa chỉ)
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

[12]
Tổng số thuế môn bài phải nộp


Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp
luật về những số liệu đã kê khai./.

..........................., ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản