Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN

Chia sẻ: kieuoanh

Hướng dẫn khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân cư trú. Các tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền công, tiền lương cho cá nhân cư trú chuận bị tài liệu, lập tờ khai hàng tháng và gởi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng sau, trường hợp tiền thuê trên tờ khai nhỏ hơn 5 triệu đồng thì nộp tờ khai theo quý, thời hạn nộp tờ khai theo quý chậm nhất là 30 ngày...

Nội dung Text: Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN

Thủ tục: Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ
tiền lương, tiền công cho cá nhân cư trú)

- Trình tự thực hiện:
+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền công, tiền lương cho cá nhân cư trú chuẩn bị tài liệu,
lập tờ khai hàng tháng và gửi và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
+ Trường hợp số tiền thuế trên tờ khai nhỏ hơn 5 triệu đồng thì nộp tờ khai theo quý; thời hạn
nộp tờ khai theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau

- Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế, qua hệ thống bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền
lương, tiền công cho cá nhân cư trú) - mẫu 02/KK-TNCN
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế quản lý trực tiếp
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải
quyết

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):
+ Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền
lương, tiền công cho cá nhân cư trú) - mẫu số 02/KK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC
ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007
+ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008
+ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008
Mẫu số: 02/KK-TNCN
(Ban hành kèm theoThông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân cư trú)
Chính thức: [ Bổ sung: [ ] Lần: [
] ]
[01] Kỳ tính thuế: Tháng/Quý……… Năm ...……
[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:……………………………………........

[03] Mã số thuế: -

[04] Địa chỉ: …………………………………….................................................
[05] Điện thoại:…………..[06] Fax:..........................[07] Email: .......................

A. THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Chỉ tiêu Số lượng/Số tiền
STT ĐVT

Tổng số lao động trong kỳ Người
1 [08]
Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ
2 [09] VNĐ
Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ Người
3 [10]
Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ
4 [11] VNĐ
Tổng số người phụ thuộc được giảm trừ Người
5 [12]
Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ
6 [13] VNĐ

B. THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN THÙ LAO CỦA CÁ NHÂN KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Chỉ tiêu Số lượng/Số tiền
STT ĐVT

Tổng số lao động trong kỳ. Người
1 [14]

Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ 10% Người
a [15]
Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ 20% Người
b [16]

Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ.
2 [17] VNĐ

Tổng thu nhập trả cho lao động đã khấu trừ 10%
a [18] VNĐ

Tổng thu nhập trả cho lao động đã khấu trừ 20%
b [19] VNĐ
Tổng số thuế khấu trừ trong kỳ.
3 [20] VNĐ
Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ 10%.
a [21] VNĐ
Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ 20%.
b [22] VNĐ

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

............ , ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản