Mẫu tờ khai xuất nhập cảnh

Chia sẻ: mrduck191

Tài liệu tham mẫu Tờ khai xuất nhập cảnh(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước )

Nội dung Text: Mẫu tờ khai xuất nhập cảnh

                       
MÉu TK/XC
Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ¶nh  
míi chôp,
mÆt nh×n 
tê khai th¼ng, ®Çu 
(Dïng cho c«ng d©n ViÖt Nam ®Ò nghÞ cÊp, ®Ó trÇn, 
söa ®æi hé chiÕu phæ th«ng ë trong níc) ph«ng nÒn 
tr¾ng, 
cì 4x6cm

1. Hä vµ tªn (ch÷ in 
hoa).......................................................................
............................................ 2. Nam     N÷         
3. Sinh ngµy.............th¸ng............n¨m............... N¬i sinh 
(tØnh,  
 
TP)........................................................................
....
4. GiÊy CMND sè                                               Ngµy 
cÊp......../......../.......... N¬i cÊp (tØnh,  
TP).................................
5. D©n téc...............................6. T«n 
gi¸o. ...................................7. Sè ®iÖn 
tho¹i......................................................
8. §Þa chØ thêng tró (ghi theo sæ hé 
khÈu). ....................................................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
................................
9. §Þa chØ t¹m tró (nÕu 
cã)........................................................................
....................................................................
...........................................................................
...........................................................................
................................. 
10. NghÒ nghiÖp ........................................11. Tªn vµ ®Þa chØ 
c¬ quan (nÕu cã)...........................................................
...........................................................................
...........................................................................
................................ 
12.   Cha:   hä   vµ 
tªn .......................................................................
.....................sinh ngµy .........../............/...................
            MÑ:   hä   vµ 
tªn   .......................................................................
......................sinh 
ngµy.........../............/....................
            Vî   /chång:   hä   vµ 
tªn........................................................................
..........sinh ngµy.........../............/....................
13.   Hé   chiÕu   PT   ®îc   cÊp   lÇn   gÇn   nhÊt   (nÕu   cã) 
sè.........................................cÊp  ¶nh 
míi chôp,
ngµy............/............/.................... mÆt nh×n 
th¼ng,
14. Néi dung ®Ò  ®Çu ®Ó trÇn,
ph«ng nÒn 
nghÞ(2) ......................................................................
tr¾ng
.......................... cì 3x4 cm

     15. Con díi 14 tuæi ®Ò nghÞ cÊp chung hé chiÕu (nÕu cã):
            Hä vµ tªn (ch÷ in 
hoa).. ...................................................................Nam 
N÷     
      Sinh ngµy.......th¸ng.......n¨m............ N¬i 
sinh (tØnh, TP)......................................
      T«i xin chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ lêi 
khai trªn.
                              X¸c nhËn                          
           cña Trëng C«ng an x∙/phêng/ thÞ trÊn hoÆc              Lµm  
t¹i...........................ngµy...... th¸ng..... n¨m........   
           cña Thñ trëng c¬ quan, tæ chøc ®îc ñy th¸c(3)  
Ngêi ®Ò nghÞ                              
                                  (Ký,   ghi   râ   hä   tªn,   chøc   vô,   ®ãng   dÊu) 
(Ký, ghi râ hä tªn)
  
        
PhÇn dµnh cho C«ng an tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW
............................................................................
............................................................................
.............................. 
............................................................................
............................................................................
.............................. 
............................................................................
............................................................................
............................... 
                                                             
_______________________________________________________________
____________
Chó thÝch:
(1) Nép 04 ¶nh, mçi tê khai d¸n 1 ¶nh vµo khung, 2 ¶nh ®Ó rêi.
(2)  Ghi cô thÓ: §Ò nghÞ cÊp hé chiÕu lÇn ®Çu; cÊp l¹i hé chiÕu (do mÊt/ hÕt  
h¹n/ t¸ch cÊp riªng hé chiÕu cho con); cÊp ®æi hé chiÕu; thay ®æi hä vµ tªn,  
ngµy th¸ng n¨m sinh, sè giÊy CMND trong hé chiÕu; bæ sung con díi 14 tuæi  
vµo hé chiÕu cña cha/ mÑ; söa ®æi n¬i sinh trong hé chiÕu; ®Ò nghÞ kh¸c nÕu  
cã (ghi râ lý do).
(3) Trëng C«ng an x∙, phêng, thÞ trÊn n¬i thêng tró hoÆc t¹m tró x¸c nhËn ®èi  
víi c¸c trêng hîp göi hå s¬ qua ®êng Bu ®iÖn vµ trêng hîp lµ trΠem díi 14 
tuæi.
     Trêng hîp ñy th¸c cho c¬ quan, tæ chøc cã t c¸ch ph¸p nh©n nép hå s¬ th× 
Thñ trëng c¬ quan, tæ chøc ®ã x¸c nhËn.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản