Mẫu tờ khai xuất nhập cảnh

Chia sẻ: mrduck191

Tài liệu tham mẫu Tờ khai xuất nhập cảnh(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước )

Nội dung Text: Mẫu tờ khai xuất nhập cảnh

 

  1.                         MÉu TK/XC Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ¶nh   míi chôp, mÆt nh×n  tê khai th¼ng, ®Çu  (Dïng cho c«ng d©n ViÖt Nam ®Ò nghÞ cÊp, ®Ó trÇn,  söa ®æi hé chiÕu phæ th«ng ë trong níc) ph«ng nÒn  tr¾ng,  cì 4x6cm 1. Hä vµ tªn (ch÷ in  hoa)....................................................................... ............................................ 2. Nam     N÷          3. Sinh ngµy.............th¸ng............n¨m............... N¬i sinh  (tØnh,     TP)........................................................................ .... 4. GiÊy CMND sè                                               Ngµy  cÊp......../......../.......... N¬i cÊp (tØnh,   TP)................................. 5. D©n téc...............................6. T«n  gi¸o. ...................................7. Sè ®iÖn  tho¹i...................................................... 8. §Þa chØ thêng tró (ghi theo sæ hé  khÈu). .................................................................... ............................................ ........................................................................... ........................................................................... ................................ 9. §Þa chØ t¹m tró (nÕu  cã)........................................................................ .................................................................... ........................................................................... ........................................................................... .................................  10. NghÒ nghiÖp ........................................11. Tªn vµ ®Þa chØ  c¬ quan (nÕu cã)........................................................... ........................................................................... ........................................................................... ................................ 
  2. 12.   Cha:   hä   vµ  tªn ....................................................................... .....................sinh ngµy .........../............/...................             MÑ:   hä   vµ  tªn   ....................................................................... ......................sinh  ngµy.........../............/....................             Vî   /chång:   hä   vµ  tªn........................................................................ ..........sinh ngµy.........../............/.................... 13.   Hé   chiÕu   PT   ®îc   cÊp   lÇn   gÇn   nhÊt   (nÕu   cã)  sè.........................................cÊp  ¶nh  míi chôp, ngµy............/............/.................... mÆt nh×n  th¼ng, 14. Néi dung ®Ò  ®Çu ®Ó trÇn, ph«ng nÒn  nghÞ(2) ...................................................................... tr¾ng .......................... cì 3x4 cm      15. Con díi 14 tuæi ®Ò nghÞ cÊp chung hé chiÕu (nÕu cã):             Hä vµ tªn (ch÷ in  hoa).. ...................................................................Nam  N÷            Sinh ngµy.......th¸ng.......n¨m............ N¬i  sinh (tØnh, TP)......................................       T«i xin chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ lêi  khai trªn.                               X¸c nhËn                                      cña Trëng C«ng an x∙/phêng/ thÞ trÊn hoÆc              Lµm   t¹i...........................ngµy...... th¸ng..... n¨m........               cña Thñ trëng c¬ quan, tæ chøc ®îc ñy th¸c(3)   Ngêi ®Ò nghÞ                                                                 (Ký,   ghi   râ   hä   tªn,   chøc   vô,   ®ãng   dÊu)  (Ký, ghi râ hä tªn)             PhÇn dµnh cho C«ng an tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW ............................................................................ ............................................................................ .............................. 
  3. ............................................................................ ............................................................................ ..............................  ............................................................................ ............................................................................ ...............................                                                                _______________________________________________________________ ____________
  4. Chó thÝch: (1) Nép 04 ¶nh, mçi tê khai d¸n 1 ¶nh vµo khung, 2 ¶nh ®Ó rêi. (2)  Ghi cô thÓ: §Ò nghÞ cÊp hé chiÕu lÇn ®Çu; cÊp l¹i hé chiÕu (do mÊt/ hÕt   h¹n/ t¸ch cÊp riªng hé chiÕu cho con); cÊp ®æi hé chiÕu; thay ®æi hä vµ tªn,   ngµy th¸ng n¨m sinh, sè giÊy CMND trong hé chiÕu; bæ sung con díi 14 tuæi   vµo hé chiÕu cña cha/ mÑ; söa ®æi n¬i sinh trong hé chiÕu; ®Ò nghÞ kh¸c nÕu   cã (ghi râ lý do). (3) Trëng C«ng an x∙, phêng, thÞ trÊn n¬i thêng tró hoÆc t¹m tró x¸c nhËn ®èi   víi c¸c trêng hîp göi hå s¬ qua ®êng Bu ®iÖn vµ trêng hîp lµ trΠem díi 14  tuæi.      Trêng hîp ñy th¸c cho c¬ quan, tæ chøc cã t c¸ch ph¸p nh©n nép hå s¬ th×  Thñ trëng c¬ quan, tæ chøc ®ã x¸c nhËn.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản