Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

2
4.594
lượt xem
303
download

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng sẽ giúp các bạn thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm và trình soạn mẫu tờ trình phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

  1. Mẫu tờ trình đề nghị khen ; Mẫu BM01-49/SNV-TĐKT .... Đơn vị:....................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ................................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Long Xuyên, ngày tháng năm 2007 Số: /TTr-.............. TỜ TRÌNH V/v khen thưởng ..............................(1) Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ; Căn cứ công văn số 4210/UBND-TĐ, ngày 07/12/2007 và công văn số 4015/UBND-VX, ngày 03/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2007, 2008;
  2. Căn cứ biên bản cuộc họp ..................................................................(2) ....................... đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét khen thưởng: ...........................................................................................................(3) có danh sách và hồ sơ kèm theo (4) Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của …..(5) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nơi nhận: - Sở Nội vụ. - Lưu VP. ... ..................................
  3. Ghi chú: (1) Loại khen thưởng: Ghi loại khen thưởng, thí dụ: - Về việc khen thưởng thực hiện phong trào...................... năm ………… - Về việc khen thưởng thành tích (chuyên đề, đột xuất) .................. - Về việc khen thưởng năm… (2) Căn cứ đề nghị khen thưởng: Ngoài các văn bản chung đã nêu, nếu là khen chuyên đề cần ghi thêm văn bản về chỉ đạo, chủ trương của loại khen này ví dụ thực hiện kế hoạch phát động thi đua số…….). Biên bản cuộc họp gồm: - Họp xét khen thưởng đột xuất, phong trào, chuyên đề, ..... * Biên bản ghi cụ thể những trường hợp được xét đề nghị theo tiêu chuẩn, điều kiện, tỷ lệ phiếu tín nhiệm của thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng; (3) Nội dung đề nghị: Ghi số lượng… hình thức khen ví dụ: - ...........BKUBND tỉnh cho: ........... tập thể, ............ cá nhân; - CSTĐ tỉnh cho…cá nhân;
  4. (4) Danh sách kèm theo: Ghi theo thứ tự như ở phần số lượng tập thể trước, cá nhân sau trong cùng hình thức khen: BKUBND tỉnh: a).Tập thể: 1. ............................................................................ 2. ........................................................................... b).Cá nhân: 1. .......................................................................... 2. ......................................................................... Nếu khen đột xuất ít có thể ghi thẳng vào tờ trình không cần danh sách kèm theo. (5) Thành tích khen: Chú ý ghi rõ chủ đề khi đề nghị khen thưởng…. đột xuất phong trào, chuyên đề, hoặc đột xuất khác ngắn gọn và chính xác thành tích khen. * Nếu khen thưởng đột xuất về thực hiện phong trào hoặc chuyên đề thì báo cáo thành tích viết theo đề cương hướng dẫn của kế hoạch phát động phong trào hoặc chuyên đề.
  5. * Nếu khen thưởng đột xuất về thực hiện công tác cứu người khi có thiên tai xảy ra, bắt cướp hoặc đóng góp XHTT như đóng góp xây cầu, cất nhà tình thương, khuyến học hoặc cho người nước ngoài đóng góp …….. thì chỉ ghi tóm tắt thành tích ngắn gọn do cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu (tổ chức, cá nhân được đề nghị khen thưởng không cần viết báo cáo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản