Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

Chia sẻ: dauhuthiu

Mẫu tờ trình đề nghị khen ; Mẫu BM01-49/SNV-TĐKT .... Đơn vị:....................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ................................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Long Xuyên, ngày Số: /TTr-.............. tháng năm 2007 TỜ TRÌNH V/v khen thưởng ..............................(1) Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa...

Nội dung Text: Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

Mẫu tờ trình đề nghị khen ; Mẫu BM01-49/SNV-TĐKT
.... Đơn vị:....................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


................................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Long Xuyên, ngày tháng năm 2007
Số: /TTr-..............


TỜ TRÌNH


V/v khen thưởng ..............................(1)
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về việc
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;


Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Văn
phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30
tháng 9 năm 2005 của Chính phủ;


Căn cứ công văn số 4210/UBND-TĐ, ngày 07/12/2007 và công văn số
4015/UBND-VX, ngày 03/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn công
tác thi đua khen thưởng năm 2007, 2008;
Căn cứ biên bản cuộc họp ..................................................................(2)


....................... đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét khen thưởng:


...........................................................................................................(3)


có danh sách và hồ sơ kèm theo (4)


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của …..(5)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


Nơi nhận:


- Sở Nội vụ.


- Lưu VP.
... ..................................
Ghi chú:


(1) Loại khen thưởng:


Ghi loại khen thưởng, thí dụ:


- Về việc khen thưởng thực hiện phong trào...................... năm …………


- Về việc khen thưởng thành tích (chuyên đề, đột xuất) ..................


- Về việc khen thưởng năm…


(2) Căn cứ đề nghị khen thưởng:


Ngoài các văn bản chung đã nêu, nếu là khen chuyên đề cần ghi thêm văn bản
về chỉ đạo, chủ trương của loại khen này ví dụ thực hiện kế hoạch phát động thi
đua số…….).


Biên bản cuộc họp gồm:


- Họp xét khen thưởng đột xuất, phong trào, chuyên đề, .....


* Biên bản ghi cụ thể những trường hợp được xét đề nghị theo tiêu chuẩn, điều
kiện, tỷ lệ phiếu tín nhiệm của thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng;


(3) Nội dung đề nghị: Ghi số lượng… hình thức khen ví dụ:


- ...........BKUBND tỉnh cho: ........... tập thể, ............ cá nhân;


- CSTĐ tỉnh cho…cá nhân;
(4) Danh sách kèm theo: Ghi theo thứ tự như ở phần số lượng tập thể trước, cá
nhân sau trong cùng hình thức khen:


BKUBND tỉnh:


a).Tập thể:


1. ............................................................................


2. ...........................................................................


b).Cá nhân:


1. ..........................................................................


2. .........................................................................


Nếu khen đột xuất ít có thể ghi thẳng vào tờ trình không cần danh sách kèm theo.


(5) Thành tích khen:


Chú ý ghi rõ chủ đề khi đề nghị khen thưởng…. đột xuất phong trào, chuyên
đề, hoặc đột xuất khác ngắn gọn và chính xác thành tích khen.
* Nếu khen thưởng đột xuất về thực hiện phong trào hoặc chuyên đề thì báo cáo
thành tích viết theo đề cương hướng dẫn của kế hoạch phát động phong trào hoặc
chuyên đề.
* Nếu khen thưởng đột xuất về thực hiện công tác cứu người khi có thiên tai xảy
ra, bắt cướp hoặc đóng góp XHTT như đóng góp xây cầu, cất nhà tình thương, khuyến
học hoặc cho người nước ngoài đóng góp …….. thì chỉ ghi tóm tắt thành tích ngắn
gọn do cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu (tổ chức, cá nhân được đề nghị khen
thưởng không cần viết báo cáo.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản