Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

Chia sẻ: dauhuthiu

Mẫu tờ trình đề nghị khen ; Mẫu BM01-49/SNV-TĐKT .... Đơn vị:....................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ................................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Long Xuyên, ngày Số: /TTr-.............. tháng năm 2007 TỜ TRÌNH V/v khen thưởng ..............................(1) Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản