Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
465
lượt xem
39
download

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …….., ngày ….. tháng …. năm 20..… Số ……………. TỜ TRÌNH V/v đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm 20…. Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước; - Hội đồng TĐKT tỉnh. - Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số….. …ngày… tháng….năm của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thi hành - Căn cứ Quy định số…… về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn t ỉnh. - Căn cứ Công văn số ……………. của Hội đồng TĐKT tỉnh.
  2. - (Tên đơn vị) đề nghị UBND tỉnh, HĐTĐKT tỉnh xét khen thưởng cho ………… tập thể và ………….. cá nhân, với các hình thức khen thưởng như sau: (ghi rõ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, có danh sách kèm theo). Đã có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác được giao năm 20… Đề nghị UBND tỉnh, HĐTĐKT tỉnh xem xét, nhằm động viên phong trào thi đua yêu nước ở đơn vị, địa phương. * Gửi kèm Tờ trình này là: Biên bản họp Hội đồng TĐKT; Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân; Bản đăng ký thi đua, hình thức khen thưởng của đơn vị./. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận: - ……….. - ………..
  3. Mẫu số 2 DANH SÁCH (Kèm theo Tờ trình số…………./ngày……………..). I. Tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh: Ví dụ: 1. UBND xã…………, huyện …………, tỉnh Bình Phước; 2. Phòng …………….., Sở ……………., tỉnh Bình Phước. II. Tặng thưởng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc: Ví dụ: 1. UBND xã…….., huyện……., tỉnh Bình Phước; 2. Phòng ………..., Sở ……….., tỉnh Bình Phước. III. Tặng thưởng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: Ví dụ: 1. Ông Nguyễn Văn A, Chủ tịch UBND xã,…..,huyện……, tỉnh Bình Phước; 2. Bà Nguyễn Thị B, Chuyên viên Phòng………., Sở…….., tỉnh Bình Phước. IV. Tặng thưởng Bằng khen của UBND tỉnh: * Tập thể:
  4. Ví dụ: 1. UBND thị trấn ……., huyện ………, tỉnh Bình Phước; 2. Phòng ……………, Sở ……………., tỉnh Bình Phước. * Cá nhân: Ví dụ: 1. Ông Phạm Văn C, Trưởng phòng ……., Sở ……., tỉnh Bình Phước; 2. Bà Lê Thị H, Chuyên viên Phòng……., UBND huyện……, tỉnh Bình Phước. * Lưu ý: Đây là mẫu danh sách, cơ quan, đơn vị đề nghị hình thức khen thưởng nào thì lập danh sách theo mục đó, gửi kèm file danh sách khen thưởng; Đề nghị các cơ quan, đơn vị không viết tắt tên chức danh, tên phòng, ban, cơ quan, đơn vị để tránh sai sót trong việc in Bằng khen.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản