Mẫu Tờ trình đề nghị xét khen thưởng

Chia sẻ: voigiay

Mẫu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Nội dung Text: Mẫu Tờ trình đề nghị xét khen thưởng

Mẫu số 2: Tờ trình đề nghị xét khen thưởng


ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
ĐƠN VỊ: ……….. NAM
------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


….. (1) ngày … tháng … năm ……
Số: /TTr ….
TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị xét khen thưởng …… (2)

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp
trên)

Để ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào
thi đua, theo đề nghị của Hội đồng Thi đua khen thưởng … tại tờ trình số … ngày
….. tháng … năm …

… (3) kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xét khen thưởng cho
các cá nhân, tập thể hoặc kính đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên (4) xem
xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng cho các cá nhân,
tập thể (có danh sách và hồ sơ kèm theo) như sau:

1. Đối với tập thể (5)
- “Huân chương”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, “Cờ thi đua của Chính
phủ”.

- “Cờ thi đua Ngành Tài nguyên và Môi trường”, “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường”, “Tập thể lao động xuất sắc” …

2. Đối với cá nhân (5)

- “Huân chương”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, “Chiến sỹ thi đua toàn
quốc”.

- “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường”, “Chiến sỹ thi đua
Ngành Tài nguyên và môi trường” …

(3) …………….., kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc thủ
trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên (4) xem xét, quyết định (có danh sách tập thể, cá
nhân đề nghị khen thưởng kèm theo).
Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TĐKT;
- ………..
- Lưu: VT, …


Ghi chú:

(1): Địa danh.
(2): Ghi rõ hình thức đề nghị xét khen thưởng.

(3): Tên cơ quan, đơn vị đề nghị khen thưởng.

(4): Ghi rõ chức vụ người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

(5): Chỉ ghi số lượng tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản