Mẫu tờ trình đề xuất danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2011-2015

Chia sẻ: depart

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Chỉ thị số 04 CT/BCSĐ ngày 30 tháng 01 năm 2012 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Bộ tài chính (giai đoạn 2011 - 2015) Mẫu số: 01/QHCB

Nội dung Text: Mẫu tờ trình đề xuất danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2011-2015

Bi u m u hành chính ban hành kèm theo Ch t h s 04 CT/BCSĐ ngày 30
tháng 01 năm 2012 v công tác quy ho ch cán b lãnh đ o các c p t hu c
b t ài chính (giai đo n 2011 - 2015)
Mẫu số: 01/QHCB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tên đơn vị ......
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
_____________________________________________
Số: ...........
......., ngày .... tháng .... năm....


TỜ TRÌNH
V/v: đề xuất danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo
giai đoạn 2011-2015

Kính gửi: ........................
Các nội dung chủ yếu của Tờ trình:
I. Đề xuất danh sách quy hoạch giai đoạn 2011-2015

S Ngày, tháng, Trình
Chức
Họ và Loại hình Chức danh
Đơn vị độ
vụ hiện
T năm sinh
tên công tác đào tạo quy hoạch
chuyên
tại
T Ghi chú
môn
Nữ
Nam
1
2
...

II. Nhận xét, đánh giá cán bộ đề nghị quy hoạch
Trình.... (tên cấp trình) xem xét, quyết định./.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Nơi nhận:
............ (ký tên, đóng dấu - nếu có)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản