Mẫu Tờ trình văn bản quy phạm pháp luật

Chia sẻ: vitconhamchoi

Mẫu Tờ trình văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo Quyết định số: 3024 /QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Nội dung Text: Mẫu Tờ trình văn bản quy phạm pháp luật

Mẫu Tờ trình văn bản quy phạm pháp luật

(Kèm theo Quyết định số: 3024 /QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2011 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
TẠO NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc

Số: /Đơn vị

Hà Nội, ngày tháng năm 20…
TỜ TRÌNH

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Kính gửi: …………………………………….
- Về việc:

- Các văn bản kèm theo: ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Quy trình soạn thảo văn bản:

1. Chuyên viên, tổ soạn thảo (ký, ghi rõ họ và tên)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan (ký, ghi rõ họ và tên)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3. Vụ Pháp chế thẩm định (ký, ghi rõ họ và tên)………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

4. Ý kiến bảo lưu:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO BỘ THỦ TRƯỞNG

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
VĂN BẢN

(Ký, ghi rõ họ và tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản