Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Mẫu Tờ trình văn bản quy phạm pháp luật

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 3 trang

0
418
lượt xem
30
download

Mẫu Tờ trình văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo Quyết định số: 3024 /QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Lưu

Mẫu Tờ trình văn bản quy phạm pháp luật
Nội dung Text

  1. Mẫu Tờ trình văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo Quyết định số: 3024 /QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẠO NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc Số: /Đơn vị Hà Nội, ngày tháng năm 20… TỜ TRÌNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Kính gửi: ……………………………………. - Về việc: - Các văn bản kèm theo: ………………………………………………………
  2. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Quy trình soạn thảo văn bản: 1. Chuyên viên, tổ soạn thảo (ký, ghi rõ họ và tên) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan (ký, ghi rõ họ và tên) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3. Vụ Pháp chế thẩm định (ký, ghi rõ họ và tên)……………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 4. Ý kiến bảo lưu: ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
  3. DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO BỘ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN (Ký, ghi rõ họ và tên)

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản