Mẫu TỜ TRÌNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Chia sẻ: voigiay

Mẫu số 16a (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Nội dung Text: Mẫu TỜ TRÌNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Mẫu số 16a
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30
tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
UBND HUYỆN..............… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TN & MÔI TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa danh, ngày........ tháng....... năm.........
Số: /TTr-PTNMT
TỜ TRÌNH

Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của...............................................,
địa chỉ………….………………………..........................................................................

1. Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Giấy tờ xác nhận của Công an xã/phường/thị trấn ………………….… về việc
mất giấy chứng nhận;48
- Giấy xác nhận của UBND xã ………………… về việc đã nêm yết thông báo
mất giấy tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 30 ngày;

- Các loại giấy tờ khác (nếu có).

2. Nhận xét, đề xuất:

Ông …………………………… và bà ………………………. đủ điều kiện để
được cấp lại Giấy chứng nhận.

Căn cứ Điều 24 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng Tài
nguyên và Môi trường kính trình UBND huyện ………………………… quyết định
hủy Giấy chứng nhận ……………..(ghi tên loại giấy chứng nhận) đã cấp có các đặc
điểm sau:

- Số seri: …………………………………………………………

- Số vào sổ cấp giấy chứng nhận ………………………………..

- Do UBND huyện ……………………. cấp ngày ….. tháng …… năm

Làm cơ sở cấp lại Giấy chứng nhận cho Ông …………………………… và bà
………………………. theo quy định./.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG

- UBND huyện;

- Lưu hồ sơ.
49
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản