MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN

Chia sẻ: tru_mua

MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN (Kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp) Mẫu 1- Nghị định của Chính phủ (quy định trực tiếp)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản