MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN

Chia sẻ: tru_mua

MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN (Kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp) Mẫu 1- Nghị định của Chính phủ (quy định trực tiếp)

Nội dung Text: MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN

MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN
(Kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp)

Mẫu 1- Nghị định của Chính phủ (quy định trực tiếp)
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc
-------
---------------
Hà Nội, ngày năm 20..(1)..
tháng
Số: /20..(1)../NĐ-CP


NGHỊ ĐỊNH
……………… (2) ………………
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ ………………………… (3) ............................................................................................. ;
Theo đề nghị của ………………………. (4) ................................................................................ ;
Chính phủ ban hành Nghị định …………….
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. ......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Điều … .....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Chương …
……………………………….
Điều … .....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Điều … .....................................................................................................................................
Chương …
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều … .....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................


TM. CHÍNH PHỦ
T HỦ TƯỚNG
Nơi nhận:
(Chữ ký, dấu)
- ………..;
- ……….;
- Lưu: VT, …(5). A.XX( 6).
Họ và tên
Ghi chú:
(1) Năm ban hành.
(2) Tên nghị định.
(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.
(4) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ soạn thảo nghị định.
MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN
(Kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp)
(5) Chữ viết tắt tên đơn vị của Văn phòng Chính phủ chủ trì trình dự thảo nghị định và số lượng
bản lưu (nếu cần).
(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản