MẪU VĂN BẢN TRÌNH DỰ THẢO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
113
lượt xem
5
download

MẪU VĂN BẢN TRÌNH DỰ THẢO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU VĂN BẢN TRÌNH DỰ THẢO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT (Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2012/TT-BGTVT ngày 26 /6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU VĂN BẢN TRÌNH DỰ THẢO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

  1. MẪU VĂN BẢN TRÌNH DỰ THẢO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT (Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2012/TT-BGTVT ngày 26 /6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (………….1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày năm 201… tháng Số: /….(2) V/v trình dự thảo Đề cương chi tiết ….(3)…………… Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải 1. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết. 2. Bố cục và nội dung dự thảo văn bản quy phạm pháp luật a) Nêu rõ dự thảo Đề cương chi tiết văn bản quy phạm pháp luật bao gồm bao nhiêu Chương, Điều, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. b) Nêu rõ tên gọi của từng Chương, Điều cụ thể. THỦ TRƯỞNG CƠ Nơi nhận: QUAN - Như trên; - …….; (Ký tên, đóng dấu, họ và tên) Ghi chú: (1) Tên cơ quan trình dự thảo Đề cương chi tiết. (2) Số, tên viết tắt của cơ quan trình dự thảo Đề cương chi tiết. (3) Tên dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản