Máy ép chấn tôn

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
332
lượt xem
123
download

Máy ép chấn tôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính toán thông số kỹ thuật của máy ép chấn tôn thủy lực 1200T

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Máy ép chấn tôn

  1. tËp ®oµn kinh tÕ vinashin c«ng ty c«ng nghiÖp tµu thñy nam triÖu ®Ò tµi theo nghÞ ®Þnh th− nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o m¸y Ðp chÊn t«n thñy lùc 1200t dïng trong ®ãng tµu thñy cì lín b¸o c¸o chuyªn ®Ò tÝnh to¸n th«ng sè kü thuËt cña m¸y Ðp chÊn t«n thñy lùc 1200t chñ nhiÖm ®Ò tµi: kS nguyÔn v¨n canh 5985-2 23/8/2006 H¶i phßng – 2006
  2. KÕt cÊu thÐp m¸y Ðp chÊn t«n I – kÕt cÊu khung di chuyÓn Khung di chuyÓn bµn Ðp cã kÝch th−íc bao ngoµi ®−îc chän s¬ bé nh− h×nh vÏ: 5230 5016 M¸y Ðp chÊn t«n 1200 tÊn lùc t¸c dông lín nhÊt tËp trung t¹i thanh dÇm vµ khung. T¹i vÞ trÝ nµy mÆt c¾t nguy hiÓm nhÊt, chØ ®i tÝnh to¸n søc bÒn cho khung dÇm. Do khung cã tÝnh chÊt ®èi xøng nªn ta cã thÓ tÝnh kiÓm tra cho mét phÝa víi 60% tæng t¶i träng. T¶i träng t¸c dông lªn khung bao gåm: . T¶i träng tËp trung P cã gi¸ trÞ lín nhÊt khi m¸y lµm viÖc víi lùc Ðp lín nhÊt: P = 1200 000x60%KG = 720 000KG . T¶i träng ph©n bè do träng l−îng b¶n th©n cña bµn Ðp vÒ mét phÝa: - T¶i träng ph©n bè do träng l−îng b¶n th©n thanh ngang g©y ra: q1= 1,32 KG/mm - T¶i träng ph©n bè do träng l−îng b¶n th©n cña cét ®ì: 1
  3. q2 = 1,38 Kg/mm. Lóc nµy thanh ngang cña khung chÞu mét ph¶n lùc ®óng b»ng lùc Ðp xuèng. S¬ ®å tÝnh cña khung nh− sau: 3820 p=720 000KG q2=1,382KG/mm q2=1,382KG/mm 4680 BiÓu ®å m« men cña khung cã h×nh d¹ng sau: mmax = 685132,2kgm Chän thÐp lµm khung lµ thÐp CT3 cã giíi h¹n ch¶y: 2
  4. σc= 2400 ÷ 2800 KG/cm2 HÖ sè an toµn ®èi víi lo¹i vËt liÖu nµy: n = 1,5 ÷ 3 . LÊy n = 3 VËy: [σ] = σc/n = 800 ÷ 933,3 KG/cm2 Ta kiÓm tra tiÕt diÖn ngang cña khung theo tiÕt diÖn nh− h×nh vÏ 1400 80 1120 80 140 60 400 50 1100 300 300 60 140 MÆt c¾t ngang cña tiÕt diÖn cã kÕt cÊu thÐp tæ hîp, gåm nhiÒu thanh cã tiÕt diÖn kh¸c nhau ghÐp víi nhau t¹o nªn. Do ®ã, ta kiÓm tra bÒn theo c«ng thøc: σ = M x .y Jx Trong ®ã: - Mx = Mmax = 685 132,2 KGm - y: Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Çu ®Õn träng t©m mÆt c¾t: y = 0,75m. - Jx: M«men qu¸n tÝnh tæng diÖn tÝch víi trôc qu¸n tÝnh chÝnh trung t©m Jx= 0,12 m4 Thay sè vµo c«ng thøc ta cã: σ = 685132,2x0,75/0,12 = 4282076,25 KG/m2 ⇒ σ = 428,2 KG/cm2 < [σ] VËy tiÕt diÖn ®· chon tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn. 3
  5. T¶i träng t¸c dông lªn cét ®ì thµnh xilanh: T¶i träng lín nhÊt t¸c dông lªn thµnh ®øng lµ khi xilanh Ðp di chuyÓn vÒ hÕt hµnh tr×nh theo ph−¬ng Oy(S¬ ®å nh− h×nh vÏ). 5229 3824 3824 Theo s¬ ®å nµy th×: * T¶i träng P1 – do lùc Ðp P g©y ra. 3824 P1 = .120000000 = 87750000 N 5229 * T¶i träng ph©n bè do träng l−îng b¶n th©n cña khung di chuyÓn xilanh Ðp: - T¶i träng ph©n bè do träng l−îng b¶n th©n cña thanh ngang g©y ra: P2 = 62400 N - T¶i träng ph©n bè do träng l−îng b¶n th©n cuar cét ®ì: q2 = 1,38 kg/mm. Nh− vËy t¶i träng t¸c dông lªn cét ®ì lµ: Pc = P1 + P2 = 87812400 N. Chän thÐp lµm cét ®ì lµ thÐp CT3 cã giíi h¹n ch¶y: σc = 2400 ÷2800kg/cm2 HÖ sè an toµn víi lo¹i vËt liÖu nµy: n = 1,5 ÷3. LÊy n = 3. VËy [σ] = σc/n = 800 ÷933,3 kg/cm2. KiÓm tra ®é bÒn cña cét ®ì theo c«ng thøc: N 87812400 δ= = = 577 N/mm2 F 152000 4
  6. Trong ®ã: N = Pc = 87812400 N – Lùc t¸c dông lªn cét ®ì. F = 152000 mm2 – TiÕt diÖn cét ®ì. Nh− vËy kÕt cÊu cét ®ì ta chän tho¶ m·n yªu cÇu T¶i träng t¸c dông lªn ngµm khung ®ì xilanh Ðp: PN Pc Ta cã lùc t¸c dông lªn ngµm lµ: PN = PC = 87812400 N. Lùc nµy sÏ g©y ra mét m«men uèn Mx ®èi víi gãc ngµm, nÕu kÕt cÊu kh«ng tèt sÏ g©y ra sù ph¸ huû t¹i gãc nµy. Ta kiÓm tra ®é bÒn cña tiÕt diÖn: MÆt c¾t ngang cña ngµm cã tiÕt diÖn lµ kÕt cÊu thÐp tæ hîp gåm nhiÒu thanh ghÐp l¹i t¹o nªn. Do ®ã ta kiÓm tra bÒn theo MX c«ng thøc: σ= .y JX Trong ®ã: - Mx = 120xPN = 10537488000 N/mm2. y: Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Çu ®Õn träng t©m mÆt c¾t y = 0,55m. JX: M«men qu¸n tÝnh tæng diÖn tÝch víi trôc qu¸n tÝnh chÝnh trung t©m JX = 0,11m4. Thay sè vµo ta cã: 5
  7. MX 10537488000 σ= .y = x55 = 768,7 N/mm. JX 11000000 Nh− vËy kÕt cÊu cét ®ì ta chän tho¶ m·n yªu cÇu. II – KÕt cÊu bμn Ðp. KÕt cÊu bµn Ðp ®−îc thiÕt kÕ nh− h×nh vÏ trong ®ã: c¸c x−¬ng trong dµy 40mm lµ thÐp CT3 vµ cø c¸ch 400mm th× cã mét x−¬ng theo c¶ chiÒu däc vµ chiÒu ngang, x−¬ng mÐp ngoµi dµy 80mm lµ thÐp CT3 chóng ®−îc liªn kÕt víi nhau b»ng mèi ghÐp hµn, que hµn sö dông lµ lo¹i Kobeco cña NhËt. Bµn Ðp cña m¸y Ðp chÊn t«n khi lµm viÖc sÏ chÞu mét lùc Ðp lµ 1200 tÊn. Tuy nhiªn lùc Ðp nµy kh«ng tËp trung t¹i mét ®iÓm mµ sÏ giµn ®Òu trªn mÆt tÊm t«n bÞ Ðp theo diÖn tÝch cña mÆt lµm viÖc cña Piston. DiÖn tÝch bÒ mÆt lµm viÖc cña Piston lµ D = 600 mm. Do ®ã khi lµm viÖc t¹i bÊt kú vÞ trÝ nµo trªn bÒ mÆt cña bµn Ðp ®Òu cã 04 thanh ®ì chÞu Ðp vµ mçi thanh Ðp sÏ chÞu mét lùc Ðp lµ P4 = 300 TÊn. TÝnh ®é bÒn cña x−¬ng ngang bµn Ðp. Theo s¬ ®å nh− h×nh vÏ th× t¶i träng t¸c dông lªn x−¬ng bµn Ðp bao gåm. * T¶i träng tËp trung P4 cã gi¸ trÞ lín nhÊt khi m¸y lµm viÖc víi lùc Ðp lín nhÊt: P4 = 3000000 N 6
  8. * T¶i träng ph©n bè do träng l−îng b¶n th©n cña x−¬ng bµn Ðp: q = 3,1 N/mm. 3800 P4 750 1000 Chän thÐp lµm khung lµ thÐp CT3 cã giíi h¹n ch¶y: σc = 2400÷2800 KG/cm2 HÖ sè an toµn ®èi víi lo¹i vËt liÖu nµy: n = 1,5÷3. LÊy n = 3. VËy [σ] = σc/n = 800 ÷933,3 kg/cm2. Ta kiÓm tra tiÕt diÖn ngang cña khung theo tiÕt diÖn nh− h×nh vÏ: MÆt c¾t ngang cña tiÕt diÖn cã kÕt cÊu thÐp tæ hîp, gåm nhiÒu thanh cã tiÕt diÖn kh¸c nhau ghÐp víi nhau t¹o nªn. Do ®ã ta kiÓm tra theo c«ng thøc: MX σ= .y JX Trong ®ã: P.l ql 2 - Mx = + = 2855959500 N/mm2. 4 8 - y: Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Çu ®Õn träng t©m mÆt c¾t y = 0,35m. - JX: M«men qu¸n tÝnh tæng diÖn tÝch víi trôc qu¸n tÝnh chÝnh trung t©m JX = 0,14m4. Thay sè vµo c«ng thøc trªn ta cã: σ = 713,8 N/m2 < [σ] VËy tiÕt diÖn ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn. 7
  9. Chñ nhiÖm ®Ò tμi Thñ tr−ëng c¬ quan chñ tr× ®Ò tμi k.s.NguyÔn v¨n canh 8
Đồng bộ tài khoản