Máy Khoan, khoét, doa và tarô

Chia sẻ: luuvanqui

Khoan là nguyên công chu n b cho c t ren, ti n ren, ti n tinh, … ren, ren, tinh, - Có kh năng t o l có ư ng kính t 0,1~80mm i v i l 20mm, t o l thô ban u b ng úc hay gia công áp l c 1. Chuy n ng t o hình - Khoan b ng máy khoan: dao quay và t nh ti n, chi ti t ng yên khoan: - Khoan trên máy tiện: chi ti t quay, mũi khoan t nh ti n tiệ - Khoan trên máy phay v n năng: mũi khoan quay, chi ti t

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Máy Khoan, khoét, doa và tarô

General Mechanical Engineering 4.105
V. Khoan, khoét, doa và tarô (drilling, boring, reaming and taping)
Khoan, khoé
Khoan, khoét, doa là các phương pháp gia công l nhưng kh năng công
Khoan, khoé phá
ngh khác nhau do ó ph m vi s d ng cũng khác nhau
khá khá
A. Khoan (drilling)
- Khoan là phương pháp t o l t phôi
phá c trên các máy khoan, máy
khoan,
ti n, máy phay v n năng, …
năng,
- Khoan là nguyên công chu n b cho c t ren, ti n ren, ti n tinh, …
ren, ren, tinh,
- Có kh năng t o l có ư ng kính t 0,1~80mm
- i v i l >20mm, t o l thô ban u b ng úc hay gia công áp l c
1. Chuy n ng t o hình
- Khoan b ng máy khoan: dao quay và t nh ti n, chi ti t
khoan: ng yên
tiệ
- Khoan trên máy tiện: chi ti t quay, mũi khoan t nh ti n
- Khoan trên máy phay v n năng: mũi khoan quay, chi ti t t nh ti n
năng:HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long
General Mechanical Engineering 4.1062. D ng c c t (mũi khoan)
khoan)
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long
1
General Mechanical Engineering 4.107

3. Máy
- Máy khoan bàn
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long
General Mechanical Engineering 4.108- Máy khoan c n
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long
2
General Mechanical Engineering 4.109

4. c i m công ngh c a khoan
- Khoan t chính xác th p vì
chí
+ K t c u c a mũi khoan chưa hoàn thi n, ph n lõi nh nên mũi
hoà
khoan có c ng v ng kém
+ Lư i khoan mài l i thư ng không m b o chính xác c a 2
chí
lư i c t → l khoan thư ng b cong hay loe r ng
- ối với lỗ lớn, l c c t l n → khoan từ kích thước nhỏ ến lớn
thướ nhỏ
- ối với các lỗ úc, dập sẵn, không dùng khoan ể gia công phá vì
phá
mũi khoan có sức bền kém, không chịu nỗi lớp vỏ cứng của lỗ, dể bị
chị
lệch theo hướng của lỗ ( úc, dập) sẵn trên phôi
hướ
- Nâng cao chính xác b ng cách
chí
+ Dùng b c d n hư ng tăng c ng v ng c a mũi khoan
+ Dùng mũi khoan tâm t o l m i trư c khi khoan
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long
General Mechanical Engineering 4.110
B. Khoét (boring)
Khoé
Khoét là phương pháp gia công m r ng l nh m
Khoé phá
- Nâng cao chính xác và ch t lư ng b m t l
chí
- Chu n b cho doa t chính xác và
chí bóng b m t cao hơn
1. Chuy n ng t o hình: như i v i khoan
nh:
2. D ng c c t (dao khoét)
khoé
- Dao khoét có nhiều lưỡi cắt hơn khoan → ộ cứng vững cao hơn
khoé nhiề lưỡ
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long
3
General Mechanical Engineering 4.111


3. Máy
Có th khoét trên máy khoan, máy ti n, máy phay ho c máy doa
khoé khoan,
Thi t b khoét tay
khoé
Khoét r ng l trên máy khoan
Khoé Máy khoét c m tay
khoé


HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long
General Mechanical Engineering 4.1124. Kh năng công ngh c a khoét khoé
- Có kh năng gia công ư c l tr , l b c, l côn và m t u vuông
góc v i tâm tùy theo k t c u c a dao khoét
khoé
khoét r ng l
khoé khoét l b c
khoé khoét l côn
khoé khoét m t
khoé u
- Dao khoét có
khoé c ng v ng cao hơn khoan → khoét ảm bảo ộ
khoé
chính xác, ộ nhẵn bóng cao hơn khoan
chí nhẵ
- Khoét sửa ược sai lệch về vị trí tương quan của lỗ do khoan, úc
Khoé ượ trí khoan,
hoặc gia công áp lực ể lại → các lỗ úc, dập sẵn nên dùng dao
hoặ
khoét ể gia công hơn là dùng dao khoan
khoé
- Có khả năng cắt với lượng chạy dao lớn → năng suất cao
khả lượ chạ suấ


HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long
4
General Mechanical Engineering 4.113


C. Doa (reaming)
- Doa là phương pháp gia công tinh các l
phá ã ư c khoan, khoét ho c ti n
khoan, khoé
- Lư ng dư cho gia công
+ doa thô: 0,25~0,50mm
thô:
+ doa tinh: 0,05~0,15mm
tinh:
1. Chuy n ng t o hình: như i v i khoan
nh:
2. D ng c c t (dao doa)
doa)
- Dao doa có c ng v ng cao, lư i c t thư ng phân b không
cao, i
x ng nên gi m rung ng trong quá trình c t
quá trì
- Dao doa ắt tiền, i cùng bộ với dao khoan và khoét
tiề khoé


Dao doa có lư i c t th ng


Dao doa có lư i c t xo n


HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long
General Mechanical Engineering 4.114


3. Máy
Có th khoét trên máy khoan, máy ti n, máy phay ho c máy doa
khoé khoan,
Doa b ng tay
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long
5
General Mechanical Engineering 4.1154. Kh năng công ngh c a doa
- Có 2 phươngv pháp doa: doa cư ng b c và doa tùy
phá doa: ng
- Doa cư ng b c
+ Dao doa ư c l p c ng vào tr c máy
+ Thư ng x y ra hi n tư ng lay r ng l do
có l ch tâm gi a tr c dao và tr c máy
có hi n tư ng l o dao
v t li u gia công không ng nh t
dao b mòn
- Doa tùy ng
+ Tr c dao n i v i máy b ng kh p tùy ng → gi a tr c dao và
tr c máy có chuy n ng l c theo 2 phương
+ Dao doa ư c nh hư ng b ng b m t l c a chi ti t → kh c
ph c ư c nh hư ng
sai l ch c a tr c chính
chí
không ng tâm gi a tr c dao và tr c chính
chí

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long
General Mechanical Engineering 4.116

D. Tarô (taping)
Tarô là phương pháp gia công ren tiêu chu n có ư ng kính trung bình và
phá
nh . Có th tarô ren trong và ren ngoài
ngoà
Tarô ren trong Tarô ren ngoài
ngoà

1. Chuy n ng t o hình: như
nh: i v i khoan
2. D ng c c t (dao tarô)
tarô)
Dao tarô trong (tape) Dao tarô ngoài (die)
ngoà
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long
6
General Mechanical Engineering 4.117

3. Máy
- D ng c tarô tay
T-handle tape wrench Tape wrench / Die stocks
Tarô b ng tay


HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long
General Mechanical Engineering 4.118


- D ng c tarô máy
Hand operated tapper Automatic tapping machineHCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long
7
General Mechanical Engineering 4.119
4. c i m công ngh c a tarô
thể trụ hoặ
- Có thể gia công ren trụ và ren côn, thông hoặc không thông
côn,
+ c t ren l thông có th th c hi n b ng tay hay máy
+ c t ren l không thông ch có th th c hi n b ng tay
- Khi tarô, nhi u lư i dao tham gia c t cùng lúc nên t a nhi t nhi u và
tarô
thoát phoi khó khăn
thoá khó
- Vận tốc tarô thấp, dao yếu dễ gãy
thấ
- B tarô g m 2~3 cái có ư ng kính khác nhau nh m gi m moment
khá
xo n, tránh gãy tarô và tăng
trá bóng b m t ren
- Năng su t tarô th p
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long
General Mechanical Engineering 4.120

VI. Chu t (broaching)
Chu t là phương pháp gia công dùng nhi u lư i c t cùng lúc
phá
1. Chuy n ng t o hình
Chuyển ộng ơn giản, thường là chuyển ộng tịnh tiến của dao chuốt /
Chuyể giả thườ chuyể tiế chuố
chi tiết. Có thể có phối hợp với chuyển ộng quay
tiế thể ph ố chuyể
2. D ng c c t (dao chu t)
- Các thành ph n cơ b n c a m t dao chu t l tròn
thà
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long
8
General Mechanical Engineering 4.121- Các d ng dao chu thexagonal radial spline key way broach key way self-
rotary cut rotary cut rotary cut supporting broachpuller end-spline helical-spline multiple-spline round burnishing
broach broach involute broach broach
round pull broach spline push broach pine-tree broach indexable carbide carbide insert
surface broach broach
spline punch two-tooth punch broach strip broach pot broach
broach
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long
General Mechanical Engineering 4.122

3. Máy
Máy chu t ngang
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long
9
General Mechanical Engineering 4.123
Máy chu t ng
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long
General Mechanical Engineering 4.124
Máy chu t liên t c
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long
10
General Mechanical Engineering 4.125

4. Kh năng công ngh c a chu t
- Có kh năng chu t l : l tròn, l a giác và lăng tr , l có rãnh th ng
tròn, giá
ho c xo n, l then hoa, bánh răng trong, …
hoa, trong,
- Có kh năng chu t m t ph ng: m t ph ng, rãnh, …
ng: ng, rãnh,
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long
General Mechanical Engineering 4.126- Ưu i m
+ ộ chính xác cao, chất lượng bề mặt gia công tốt vì vận tốc cắt
chí cao, chấ lượ
thấp, biến dạng dẻo không nhiều
thấ biế nhiề
+ Có thể thay thế cho cả gia công thô và gia công tinh. Nếu dùng
th ể th ế tinh.
chuốt lỗ, chuốt có thể thay thế cho cả khoan rộng, khoét và doa
chuố chu ố thể thế ng, khoé
+ Chuyển ộng ơn giản, vận tốc cắt thấp nhưng năng suất cao
Chuyể giả thấ suấ
+ V n t c c t th p nhưng năng su t cao do nhi u lư i c t cùng tham
gia c t cùng lúc
+ Có thể gia công ược nhiều loại lỗ khác nhau như tròn, vuông, ịnh
thể ượ nhiề loạ khá tròn, vuông,
hình, lỗ thẳng và tiết diện không ổi
nh, thẳ tiế diệ
+ Có thể gia công lỗ không thông, và lỗ xoắn
thể thông, xoắ
- Như c i m
+ Dao ắt tiền, khó chế tạo
tiề khó chế
+ L c chu t l n → yêu c u máy có công su t l n, c ng v ng cao
+ Chu t không sửa ược sai lệch vị trí tương quan
ượ trí

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long
11
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản