Máy phun thuốc bảo vệ cây trồng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
362
lượt xem
84
download

Máy phun thuốc bảo vệ cây trồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để bảo vệ cây trồng bằng phương pháp hóa học có thể sử dụng những dụng cụ phun thuốc như bình phun thuốc nước, máy phun thuốc bột..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Máy phun thuốc bảo vệ cây trồng

  1. ÂAÛI HOÜC CÁÖN THÅ - KHOA NÄNG NGHIÃÛP GIAÏO TRÇNH GIAÍNG DAÛY TRÆÛC TUYÃÚN Ðường 3/2, Tp. Cần Thơ. Tel: (84.71)831005 Fax: (84.71)830814 Website: http://www.ctu.edu.vn/knn Email: tvhai@ctu.edu.vn GIAÏO TRÇNH HOÏA BAÍO VÃÛ THÆÛC VÁÛT Chæång 4 MAÏY PHUN THUÄÚC BAÍO VÃÛ CÁY TRÄÖNG
  2. Giaïo Trçnh Hoïa Baío Vãû Thæûc Váût Chæång 4 CHÆÅNG 4 MAÏY PHUN THUÄÚC BAÍO VÃÛ CÁY TRÄÖNG 4.1 PHÁN LOAÛI VAÌ YÃU CÁÖU KYÎ THUÁÛT 4.1.1 Phán loaûi Âãø baío vãû cáy träöng bàòng phæång phaïp hoïa hoüc, coï thãø sæí duûng nhæîng duûng cuû phun thuäúc nhæ: bçnh phun thuäúc næåïc, maïy phun thuäúc bäüt, maïy phun muì, maïy phun, maïy träün mäöi baí vaì maïy tung mäöi baí. Viãûc xæí lyï haût giäúng trong näng nghiãûp bàòng thuäúc phoìng træì sáu bãûnh cuîng âæåüc thæûc hiãûn bàòng caïc maïy xæí lyï. - Theo cäng duûng maïy phun thuäúc coï thãø chia ra thaình maïy phun thuäúc næåïc trãn âäöng, trong væåìn, trong âäön âiãön vaì maïy baío vãû âáút,... - Theo âàûc âiãøm kyî thuáût maïy phun thuäúc coï thãø chia ra: + Loaûi mang vai coï hoàûc khäng coï âäüng cå: loaûi naìy nhoí coï troüng læåüng täøng cäüng væìa âuí cho ngæåìi mang (khoaíng 20kg), duìng âãø phun cáy tháúp nhæ luïa, âáûu. + Loaûi gàõn trãn maïy keïo hoàûc maïy bay, coï nàng suáút phun cao, chi phê lao âäüng tháúp. - Theo daûng thuäúc phun coï thãø chia ra: + Maïy phun thuäúc næåïc. + Maïy phun thuäúc bäüt. + Maïy phun häùn håüp næåïc - bäüt khäng cáön pha loaîng cæûc mën ULV (Ultra Low Volumn). 4.1.2 Yãu cáöu kyî thuáût âäúi våïi maïy phun thuäúc Mäüt maïy phun cáön phaíi âaím baío caïc yãu cáöu sau: - Maïy phun baío vãû cáy träöng phaíi baío âaîm caïc yãu cáöu sau: Phun cháút loíng nhoí haût vaì âãöu, khäng coï haût to laìm hæ haûi laï cáy, nghiãm ngàût âaîm baío âënh læåüng thuäúc trãn mäüt âån vë diãûn têch âãø thuäúc âuí phuí kên lãn khàõp cáy träöng thaình låïp moíng. - Baío âaím phun âuïng liãöu læåüng vaì âiãöu chènh âæåüc læåüng phun theo yãu cáöu trãn mäüt âån vë diãûn têch vaì coï näöng âäü dung dëch cäú âënh trong thåìi gian laìm viãûc 98 Ts. Tráön Vàn Hai
  3. Giaïo Trçnh Hoïa Baío Vãû Thæûc Váût Chæång 4 - Coï tênh vaûn nàng (coï thãø phuûc vuû cho nhiãöu loaûi cáy träöng); nàng suáút cao, âiãöu khiãøn täúc âäü dãù daìng vaì khaí nàng væåüt âæåìng täút; caïc bäü pháûn maïy khäng bë thuäúc laìm hæ hoíng, an toaìn cho ngæåìi sæí duûng,... - Khäng laìm haûi cáy träöng vaì an toaìn cho ngæåìi sæí duûng. - Caïc chi tiãút tiãúp xuïc våïi thuäúc khäng bë àn moìn båíi hoïa cháút. 4.2 CÁÚU TAÛO MAÏY PHUN THUÄÚC Mäüt maïy phun thuäúc thæåìng gäöm coï caïc bäü pháûn chênh nhæ sau: + Bçnh chæïa thuäúc + Båm hay quaût + ÄÚng dáùn + Voìi phun Thuìng chæïa thuäúc Bäü pháûn khuáúy träün Âæåìng dáùn thuäúc vãö thuìng Khoïa thuìng Bäü pháûn loüc Âæåìng dáùn thuäúc vãö bäü pháûn khuáúy träün Maïy båm Bäü pháûn âo aïp suáút Van âiãöu khiãøn Van thoaït næåïc Äúng phun Så âäö cáúu taûo maïy phun thuäúc kiãøu xe làn. 99 Ts. Tráön Vàn Hai
  4. Giaïo Trçnh Hoïa Baío Vãû Thæûc Váût Chæång 4 Äúng dáùn Tay van Båm pittong Xy lanh Van bi Cáön phun Voìi phun (a) Voìi phun Tay van Cáön liãn kãút Nàõp âáûy Läø thoaït khê Buäöng aïp suáút Bäü pháûn khuáúy träün Pittäng neïn aïp Xylanh båm pittäng Cáön gàût Van bi (b) Så âäö cáúu taûo bçnh phun kiãøu båm khê neïn (a) vaì båm næåïc neïn (b) åí bçnh mang vai. 100 Ts. Tráön Vàn Hai
  5. Giaïo Trçnh Hoïa Baío Vãû Thæûc Váût Chæång 4 1. Cáön gàût 16. Khoen coï tai 2. Chäút 17. Âáöu näúi äúng nhæûa 3. Loì xo 18. Äúng nhæûa 4. Nàõp eïp 19. Chäút khoïa 5. Äúng båm 20. Ron xylanh 6. Da båm 21. Äúc chuäön 7. Cheïn da båm 22. Buäöng khäng khê 8. Läng âãön 23. Äúc chàûn bi 9. Äúc 24. Bi 10. Nàõp bçnh loüc næåïc 25. Co låi 11. Bäü pháûn loüc 26. Âaïy huït næåïc 12. Bçnh chæïa thuäúc 27. Beïc 13. Dáy âeo 28. Äúng xët 14. Co näúi äúng dáùn næåïc 29. Van 15. Äúc 3 caïnh 30. Tay cáöm 101 Ts. Tráön Vàn Hai
  6. Giaïo Trçnh Hoïa Baío Vãû Thæûc Váût Chæång 4 * MÄÜT SÄÚ DAÛNG BEÏC PHUN 4.2.1 Bçnh chæïa thuäúc Thæåìng laìm bàòng cháút deío coï såüi (composite) hay theïp khäng rè âãø traïnh àn moìn båíi hoïa cháút chæïa trong thuäúc. Thãø têch cuía bçnh tuìy thuäüc vaìo loaûi maïy. Chàóng haûn bçnh mang vai coï thãø têch tæì 8 - 20 lêt âuí âãø mang båíi sæïc ngæåìi, coìn thuìng chæïa thuäúc trãn maïy coï thãø âãún haìng tràm lêt. 4.2.2 Båm Laì bäü pháûn taûo aïp suáút âãø âæa cháút loíng âãún voìi phun nhåì aïp suáút naìy maì cháút loíng âæåüc âáøy qua voìi phun âãø phun ra ngoaìi thaình buûi sæång, theo nguyãn lyï khi båm coï thãø chia ra: bån khäng khê vaì båm næåïc. 4.2.2.1 Båm pit - täng kiãøu båm khê neïn duìng åí bçnh mang vai Vãö cáúu truïc båm naìy giäúng hãût båm xe âaûp, noï gäöm coï xi-lanh hçnh truû, pit- täng, cáön pit-täng vaì tay âiãöu khiãøn, van bi mäüt chiãöu gàõn åí âáöu dæåïi xi lanh âãø chè cho pheïp khäng khê neïn âi vaìo bçnh vaì ngàn caín khäng cho næåïc vaì khäng khê ngæåüc laûi vaìo båm. Toaìn bäü båm âæåüc âàût trong bçnh chæïa thuäúc, khi båm laìm 102 Ts. Tráön Vàn Hai
  7. Giaïo Trçnh Hoïa Baío Vãû Thæûc Váût Chæång 4 viãûc khäng khê neïn seî âæåüc chæïa trong khoaíng träúng trãn màût thoaïng cháút loíng trong bçnh. Khi van voìi phun âæåüc måí, khäng khê neïn naìy seî âáøy cháút loíng ra ngoaìi. Do bçnh væìa phaíi chæïa khê neïn væìa phaíi chæïa cháút loíng nãn bçnh cáön phaíi kên khäng âãø khäng khê xç ra ngoaìi. 4.2.2.2 Båm pit - täng kiãøu båm næåïc neïn duìng åí bçnh mang vai Vãö cáúu truïc båm naìy cuîng giäúng nhæ båm pittäng khäng khê, nhæng åí âáy khi båm laìm viãûc pittäng thay vç huït khäng khê noï laûi huït næåïc vaìo xylanh sau âoï âáøy næåïc tåïi voìi phun.khi næåïc coï aïp suáút âæåüc âáøy tåïi voìi phun mäüt pháön aïp suáút âæåüc dæû træî trong bçnh äøn aïp âãø tiãúp tuûc âáøy næåïc ra ngoaìi åí haình trçnh khäng båm, nhåì váûy doìng næåïc thuäúc âæåüc phun ra liãn tuûc. 4.2.3 Äúng dáùn Coï nhiãûm vuû dáùn cháút loíng tæì båm âãún voìi phun. Cháút loíng âi trong äúng coï aïp suáút cao, do váûy äúng cáön coï âäü bãön cao âãø chëu âæåüc aïp suáút låïn. Äúng dáùn thæåìng âæåüc laìm bàòng cao su hoàûc nhæûa deío coï såüi bäú âãø tàng âäü bãön. 4.2.4 Voìi phun Voìi phun âæåüc làõp åí âáöu cuäúi äúng dáùn, coï nhiãûm vuû laìm cho cháút loíng sau khi phun ra ngoaìi taûo thaình buûi sæång. Tuìy theo nhiãûm vuû vaì cáúu truïc, voìi phun âæåüc chia ra caïc loaûi: + Voìi phun ngoaìi âäöng + Voìi phun caïc loaûi cáy tháúp nhæ: luïa, âáûu,... + Voìi phun cáy trong væåìn nhæ: caïc loaûi cáy àn quaí, cáy cäng nghiãûp daìi ngaìy. + Voìi phun ly tám + Voìi phun khê thäøi 4.3 ÂIÃÖU CHÈNH MAÏY PHUN THUÄÚC Tuìy theo loaûi cáy, âäü tuäøi cáy vaì loaûi sáu boü, cän truìng cáön diãût maì ta cáön âiãöu chènh maïy phun âãø phun âuïng liãöu læåüng qui âënh. 4.3.1 Loaûi bçnh mang vai Vç dung têch bçnh nhoí nãn cáön tênh säú m2 maì mäùi bçnh phun âæåüc nãúu thãø têch cuía bçnh laì V lêt, thç diãûn têch phun âæåüc tæång æïng våïi mäùi bçnh khi phun ngoaìi âäöng laì: 103 Ts. Tráön Vàn Hai
  8. Giaïo Trçnh Hoïa Baío Vãû Thæûc Váût Chæång 4 10.000 x V A = ---------------- (m2/bçnh, våïi 1 lêt thuäúc næåïc ≈ 1kg) Q Q : læåüng thuäúc cáön phun cho 1ha cáy träöng (kg/ha) Tæì âoï ta coï thãø tênh säú bçnh cáön phun cho 1 cäng (1.000 m2) hay 1 ha. Khi phun cáy trong væåìn, ta khäng tênh diãûn têch maì tênh säú cáy n mäùi bçnh phun âæåüc. Goüi N laì säú cáy träöng trong ha, säú cáy naìy mäùi bçnh phun âæåüc laì: VxN n = ----------- (cáy/bçnh) Q 4.3.2 Loaûi maïy phun gàõn trãn maïy keïo Goüi B laì bãö räüng laìm viãûc cuía maïy (meït), tæïc bãö räüng phun khi maïy chaûy trãn âäöng; V laì váûn täúc laìm viãûc cuía maïy, m/phuït. Læåüng cháút loíng cáön phun trong 1 phuït laì: QxBxV q = --------------- (l/phuït) 10.000 Âäø næåïc vaìo thuìng vaì váûn haình maïy âãø phun thæí. Hæïng læåüng næåïc q' phun ra trong 1 phuït räöi so saïnh våïi læåüng tênh toaïn q. Nãúu q' sai biãût våïi q, taïc âäüng tiãún haình âiãöu chènh laûi bàòng caïch vàûn aïp suáút hoàûc thay âäøi läù åí voìi phun coï kêch thæåïc khaïc. 4.4 MÄÜT VAÌI ÂIÃØM CHUÏ YÏ KHI SÆÍ DUÛNG MAÏY PHUN THUÄÚC * Caïc qui trçnh chàm soïc kyî thuáût cho maïy gäöm co: ï o Thæåìng xuyãn kiãøm tra âäü cæïng, âäü kên cuía táút caí âæåìng äúng cuía maïy vaì khäng âæåüc âãø goì rè thuäúc; thæåìng xuyãn kiãøm tra xiãút chàûc caïc buläng vaì tra dáöu måí cho maïy. o Khi maïy laìm viãûc xong, phaíi âæåüc ræía cáøn tháûn caïc bãö màût tiãúp xuïc våïi thuäúc âãø traïnh bë rè hoàûc tàõt ngheîn laìm maïy choïng hoíng. o Khi hãút vuû, maïy phaíi âæåüc ræía saûch, bäi trån cáøn tháûn vaì baío quaín nåi thoaïng maït. o Khi laìm viãûc, phaíi âeo kênh baío vãû khäng âãø cho tiãúp xuïc våïi thuäúc 104 Ts. Tráön Vàn Hai
  9. Giaïo Trçnh Hoïa Baío Vãû Thæûc Váût Chæång 4 * Khi sæí duûng maïy phun thuäúc baío vãû cáy träöng cáön chuï yï âãún váún âãö an ï toaìn cho cáy träöng, cho ngæåìi vaì mäi træåìng: o Traïnh båït viãûc phun thuäúc luïc cáy âang thåìi kyì ra hoa; o Khäng phun thuäúc luïc tråìi coï gioï maûnh hoàûc nàõng gàõt; o Khäng phun thuäúc luïc tråìi sàõp mæa; o Ngæåìi sæí duûng maïy phaíi thaình thaûo kyî thuáût váûn haình khi sæí duûng; o Phaíi trang bë âáöy âuí phæång tiãûn baío häü lao âäüng cho ngæåìi sæí duûng; o Khäng àn uäúng hoàûc huït thuäúc trong khi laìm viãûc; o Thuäúc coìn thæìa hoàûc råi vaîi, gieí lau sau khi duìng cáön phaíi âæåüc chän láúp kyî caìng. ------oOo------ 105 Ts. Tráön Vàn Hai
Đồng bộ tài khoản