Máy tính giao tiếp Teletype, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
53
lượt xem
4
download

Máy tính giao tiếp Teletype, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu về việc truyền thông tin nối tiếp của máy vi tính: Như đã giới thiệu ở phần trước, tín hiệu Teletype là tín hiệu nối tiếp. Do đó, để giao tiếp với máy vi tính thì phải qua hệ thống phối hợp nối tiếp của máy vi tính. Bởi vì trong máy tính chỉ sử dụng mã ACÍI để nhận biết các ký tự và CPU làm việc trên các thanh ghi dùng 8 hoặc 16 bit dữ liệu CPU làm việc với các Chíp là song song. Để thu phát nối tiếp từ các thiết bị song...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Máy tính giao tiếp Teletype, chương 3

 1. CHÖÔNG 3: KHOÁI GHEÙP NOÁI SONG SONG - NOÁI TIEÁP VAØ NOÁI TIEÁP - SONG SONG I. Giôùi thieäu veà vieäc truyeàn thoâng tin noái tieáp cuûa maùy vi tính: Nhö ñaõ giôùi thieäu ôû phaàn tröôùc, tín hieäu Teletype laø tín hieäu noái tieáp. Do ñoù, ñeå giao tieáp vôùi maùy vi tính thì phaûi qua heä thoáng phoái hôïp noái tieáp cuûa maùy vi tính. Bôûi vì trong maùy tính chæ söû duïng maõ ASCII ñeå nhaän bieát caùc kyù töï vaø CPU laøm vieäc treân caùc thanh ghi duøng 8 hoaëc 16 bit döõ lieäu  CPU laøm vieäc vôùi caùc Chíp laø song song. Ñeå thu phaùt noái tieáp töø caùc thieát bò song song, chuùng ta phaûi bieán ñoåi tin song song thaønh noái tieáp vaø noái tieáp thaønh song song vaø cheá taïo moät khoái gheùp noái coù ñoàng thôøi 2 chöùc naêng treân ñeå trao ñoåi tin thu, phaùt giöõa moät thieát bò song song vôùi ñöôøng daây noái tieáp. Boä phoái gheùp noái tieáp trong maùy vi tính cho pheùp nhaän moät tín hieäu töø beân ngoaøi vaøo vaø bieán ñoåi thaønh song song ñeå ñöa vaøo CPU hoaëc ngöôïc laïi nhaän döõ lieäu song song töø CPU bieán ñoåi thaønh tín hieäu noái tieáp gôûi ra ngoaøi. Sau ñaây, chuùng em xin giôùi thieäu sô löôïc veà boä phoái gheùp noái tieáp - song song trong maùy vi tính IBM PC_AT (vì chæ caàn phaàn noái tieáp neân khoâng giôùi thieäu phaàn song song cuûa noù). Phaàn noái tieáp cuûa boä phoái gheùp noái tieáp trong maùy vi tính AT ñöôïc chöông trình hoùa moät caùch ñaày ñuû ñeå trôï giuùp cho vieäc lieân laïc thoâng tin dò boä. Boä phoái gheùp naøy seõ töï ñoäng theâm hoaëc laáy ra nhöõng bit Start, Stop vaø caùc bit chaün leû. Noù coù moät chöông trình ñaëc bieät taïo ra maõ BAUD_RATE cho pheùp vaän haønh töø 50  9600 bps. Noù cho pheùp thieát laäp 1 Frame vôùi 5, 6, 7 hoaëc 8 bit kyù töï vôùi 1;
 2. 1,5 hoaëc 2 bit Stop. Noù coù moät heä thoáng ngaét öu tieân duøng ñeå ñieàu khieån phaùt, thu, baùo loãi, traïng thaùi ñöôøng daây. . . II. Nhieäm vuï cuûa khoái gheùp noái song song - noái tieáp vaø noái tieáp song song khoâng ñoàng boä: Khoái gheùp noái coù nhieäm vuï sau: (Hình 9) - Thu tin song song töø maùy vi tính, thieát bò ñaàu cuoái ñeå bieán thaønh tin noái tieáp ñeå truyeàn treân ñöôøng daây TxD. - Thu tin noái tieáp töø ñöôøng daây RxD ñeå bieán thaønh tin song song cho maùy vi tính, thieát bò ñaàu cuoái. - Cheøn vaø loaïi tröø caùc bit khung Start, Stop cuûa khung tin. - Ñieàu khieån Modem vôùi caùc tín hieäu hoäi thoaïi (phaùt cho modem DTR, RTS vaø nhaän DSR, CTS töø modem) - Ñieàu khieån caùc cheá ñoä ñoàng boä, khoâng ñoàng boä, soá bit tin, soá bit Stop. . (1) Stop (6) Start Ñieàu khieån Thanh ghi Thanh ghi Ñieàu khieån naïp/ dòch dòch dòch dòch/ñoïc Soá lieäu ra Nhòp nhaän song song Ñoïïc Naïp Nhòp truyeàn Phaùt hieän bit Sart Soá lieäu vaøo song song Hình 9
 3. III. Sô ñoà khoái cuûa khoái gheùp noái: Sô ñoà khoái cuûa khoái gheùp noái song song - noái tieáp vaø noái tieáp - song song nhö hình 10, goàm: - Caùc thanh ghi dòch noái tieáp song song ñeå bieán ñoåi song song - noái tieáp vaø noái tieáp - song song. - Caùc thanh ghi ñeäm song song vaøo vaø ra. - Thanh ghi ñieàu khieån, ñònh cheá ñoä, soá löôïng bit tin, soá löôïng bit Stop. - Thanh ghi traïng thaùi ñeå ñoïc caùc traïng thaùi cuûa modem vaø cuûa khoái gheùp noái. - Boä ñieàu khieån modem. Logic Thanh ghi ñieàu khieån Ñieàu D0 - D7 khieån ñieàu Thanh ghi traïng thaùi Modem khieån Modem INTR Ñeäm soá lieäu vaøo WR Giaûi Thanh ghi dòch noái tieáp - song song RxD RD maõ Thanh ghi dòch song song - noái tieáp TxD CS ñòa chæ A0 Ñeäm soá lieäu ra TxC RxC Hình 10 :
 4. IV. Vi maïch trao ñoåi tin song song - noái tieáp khoâng ñoàng boä 8251A: 8251A laø moät USART coù khaû naêng thöïc hieän Protocol ñoàng boä hoaëc baát ñoàng boä. ÔÛ ñaây ta chæ söû duïng ñeå truyeàn baát ñoàng boä. Haõng Intel moâ taû 8251A nhö sau :8251A ñöôïc thieát keá ñeå truyeàn döõ lieäu vôùi hoï P cuûa Intel. USART nhaän caùc kyù töï döõ lieäu töø P ôû daïng song song, sau ñoù ñoåi chuùng thaønh daïng döõ lieäu noái tieáp ñeå phaùt ñi. Ñoàng thôøi 8251A coù theå thu doøng döõ lieäu noái tieáp vaø ñoåi chuùng thaønh caùc kyù töï döõ lieäu song song gôûi ñeán P. USART seõ baùo cho P khi naøo coù theå nhaän 1 kyù töï môùi töø P ñeå phaùt hoaëc khi naøo ñaõ thu ñöôïc moät kyù töï ñeå cho P ñoïc. 1. Sô ñoà chaân vaø sô ñoà khoái cuûa 8251A: Sô ñoà chaân vaø sô ñoà khoái cuûa USART 8251A nhö hình 11 a, b vaø caùc thanh ghi nhö hình 11c. 8251A ñöôïc cheá taïo baèng kyõ thuaät NMOS vaø coù 28 chaân, toác ñoä truyeàn döõ lieäu leân tôùi 64 Kpbs. Khaùc vôùi 6402, ôû 8251A taát caû döõ lieäu ñeán vaø töø P ñeàu ñi qua Bus döõ lieäu (Data Bus) noái vôùi caùc chaân D7 - D0. D2 1 28 D1 D3 D0 RxD Vcc GND RxC D4 DTR D5 RTS D6 8251A DS D7 Reset TxC CLK WR TxD CS TxEMPTY C/D CTS RD Syndet/BR RxRDY 14 15 TxRDY
 5. Hình 11a
 6. D0 - D7 Traïng thaùi Soá lieäu thu Soá lieäu phaùt vaø leänh Reset Logic Bieán ñoåi song CLK TxD ñieàu song noái tieáp C/D TxRDY khieån vaø Ñieàu khieån RD TxE logic ghi phaùt WR TxC CS TxRDY DTR Ñieàu Ñieàu khieån Syndet/Brk DSR khieån thu RxC RTS modem Bieán ñoåi noái RxD CTS tieáp song song Hình 11b : CS RD Thanh ghi truyeàn TxD WR C/D Thanh ghi ñeäm truyeàn D0 D1 RxD D2 Thanh ghi nhaän D3 D4 Thanh ghi ñeäm D5 nhaän D6 Thanh ghi cheá ñoä D7 CLK Thanh ghi leänh RST RxRDY Thanh ghi traïng thaùi TxRDY TxEMPTY Vcc GND DSR DTR CTS RST Syn/brk TxC RxC
 7. Hình 11c :
 8. Trong ñoù: CS : Chip Select - choïn vi maïch RD : Read - ñoïc WR : Write - ghi C/D : Control/Data - ñieàu khieån/soá lieäu CLK : Clock - Nhòp D0 - D7 : Data bus I/O - Bus döõ lieäu vaøo/ra TxC : Transmit Clock - Nhòp truyeàn RxC : Receiver Clock - Nhòp nhaän RST : Reset - Xoùa DTR : Data Terminal Ready - Soá lieäu cuûa TBÑC saün saøng DSR : Data Set Ready - Boä soá lieäu saün saøng RTS : Request To Send - yeâu caàu gôûi CTS : Clear To Send - Xoùa gôûi TxD : Transmit Data - Soá lieäu truyeàn RxD : Receiver Data - Soá lieäu nhaän TxRDY : Transmit Ready - Saün saøng truyeàn RxRDY : Receiver Ready - Saün saøng nhaän TxEMTY : Transmit Register Emty - Thanh ghi truyeàn roãng Syn/BRK : Synch / Break Detect - Ñoàng boä / phaùt hieän ñöùc ñoaïn tin. a. Nhoùm tín hieäu gheùp noái vôùi vi xöû lyù goàm: - CS (chaân 11) noái vôùi boä giaûi maõ ñòa chæ (A1 - An) ñeå choïn hai thanh ghi (A0 ñieàu khieån traïng thaùi, A0 = 0 ñeäm soá lieäu). - C/D (chaân 12) noái vôùi ñöôøng daây ñòa chæ A0 ñeå choïn moät trong hai caëp thanh ghi treân. - WR (chaân 10) noái vôùi ñöôøng daây WR cuûa vi xöû lyù. - RD (chaân13) noái vôùi ñöôøng daây RD cuûa vi xöû lyù.
 9. - CLK (chaân 20) noái vôùi ñöôøng daây CLK cuûa vi xöû lyù. - Reset (chaân 21) noái vôùi ñöôøng daây Reset cuûa vi xöû lyù. - D0 - D7 (chaân 27, 28, 1, 2, 5, 6, 7, 8) noái vôùi caùc ñöôøng daây soá lieäu D0 - D7 cuûa vi xöû lyù. b. Nhoùm tín hieäu gheùp noái vôùi Modem: - DTR (chaân 24), RTS (chaân 23) - DSR (chaân22), CTS (chaân 17) c. Nhoùm tín hieäu gheùp noái vôùi ñöôøng daây truyeàn - nhaän vaø khoái gheùp noái: - TxEMPTY (chaân 18) thanh ghi ñeäm truyeàn roãng. - TxD (chaân 19) cho soá lieäu truyeàn. - RxD (chaân 3) cho soá lieäu nhaän. - TxRDY (chaân 15) baùo soá lieäu truyeàn saün saøng. - RxRDY (chaân 14) baùo soá lieäu nhaän saün saøng. - Syn/Break : chæ ñoàng boä/ ñöùt doøng tin. d. Nhoùm tín hieäu gheùp noái vôùi maùy phaùt xung nhòp: - TxC : nhòp truyeàn. - RxC : nhòp nhaän. 2. Khôûi ñoäng 8251A: Sau khi Chip 8251A ñöôïc Reset, moät Byte ñöôïc ghi vaøo thanh ghi choïn Mode ñeå choïn Protocol mong muoán. Coù theå Reset baèng caùch duøng chaân RST (Reset cöùng luùc baät nguoàn) hoaëc khi ghi bit D1 = 1 vaøo thanh ghi leänh (Reset meàm). Sau khi thieát laäp Mode hoaït ñoäng vieäc phaùt vaø thu ñöôïc ñieàu khieån baèng caùch ghi ñònh kyø töø ñieàu khieån leänh vaøo thanh ghi leänh bao goàm caùc böôùc sau: - Reset chip 8251A (baèng phaàn cöùng hoaëc phaàn meàm) - Ghi töø choïn Mode mong muoán vaøo thanh ghi Mode. - Ghi töø leänh mong muoán vaøo thanh ghi leänh.
 10.  Phaùt moät kyù töï : Ñeå phaùt moät kyù töï, bit TxEN trong thanh ghi leänh phaûi ôû möùc logic 1 vaø chaân CTS phaûi ôû möùc 0: + Ñôïi cho ñeán khi chaân TxRDY ôû möùc cao hoaëc cho ñeán khi bit TxRDY trong thanh ghi traïng thaùi laø 1. + Ghi kyù töï caàn phaùt vaøo thanh ghi ñeäm phaùt.  Thu moät kyù töï : Ñeå thu moät kyù töï vaø kieåm tra traïng traùi loãi cuûa kyù töï naøy, ta caàn thöïc hieän caùc böôùc sau : + Ñôïi cho ñeán khi chaân RxRDY ôû möùc cao hoaëc cho ñeán khi bit RxRDY trong thanh ghi traïng thaùi laø moät. + Ñoïc traïng thaùi loãi töø thanh ghi traïng thaùi (coù theå keát hôïp vôùi caùc böôùc tröôùc - khi ñoïc bit RxRDY). + Ñoïc kyù töï töø thanh ghi ñeäm thu. + Reset traïng thaùi loãi baèng caùch ghi bit ER = 1 trong thanh ghi leänh. Toác ñoä phaùt vaø thu ñöôïc quyeát ñònh bôûi taàn soá cuûa xung Clock ñöa vaøo chaân RxC/TxC chia theo heä soá (1, 16 hoaëc 64) ñaõ choïn trong töø choïn Mode. 3. Caùc thanh ghi cuûa chip 8251A : Cuõng nhö CPU, Chip UART chöùa ñöïng moät soá thanh ghi hoaëc boä nhôù trong, coù ba kieåu thanh ghi: - Nhöõng thanh ghi ñieàu khieån: Chuùng nhaän nhöõng leänh töø CPU vaø khoâng töï ñoäng thay ñoåi traïng thaùi. - Nhöõng thanh ghi traïng thaùi: Chuùng thoâng baùo ñeán CPU nhöõng gì xaûy ra trong UART. - Nhöõng thanh ghi ñeäm: Chuùng löu giöõ nhöõng kyù töï chuaån bò phaùt ñi hoaëc chôø xöû lyù. Caùch truy xuaát caùc thanh ghi phuï thuoäc vaøo caáu truùc cuûa maùy tính maø UART ñöôïc caøi ñaët. Trong tröôøng hôïp maùy IBM PC, nhöõng giaù trò ñöôïc ñaët vaøo beân trong caùc thanh ghi nghóa laø duøng leänh OUT töø chip CPU gôûi ñeán nhöõng ñòa chæ töông öùng
 11. cuûa caùc thanh ghi. töông töï, nhöõng thanh ghi ñöôïc truy xuaát theo caùch ñoïc nghóa laø duøng leänh IN vôùi caùc ñòa chæ töông öùng. a. Caùc thanh ghi ñieàu khieån: Coù 4 thanh ghi ñieàu khieån duøng ñeå nhaän leänh töø CPU: a1. Thanh ghi ñieàu khieån ñöôøng daây:) (Line Control Register) Thanh ghi naøy ñöôïc duøng ñeå SET caùc thoâng soá lieân laïc. Moãi bit cuûa thanh ghi naøy coù yù nghóa vaø ñöôïc moâ taû nhö sau: Bit YÙ nghóa 0 Hai bit naøy duøng ñeå xaùc ñònh chieàu daøi cuûa moät töø 1 2 Soá bit Stop 3 Cho pheùp kieåm tra chaún leû 4 Choïn kieåm tra chaún leû 5 Choïn bit chaún leû 6 Ngaét 7 Bit truy xuaát vaø choát soá lieäu Moâ taû : - Bit 0 vaø 1 : chæ chieàu daøi cuûa moät töø nhö sau : Bit Bit 1 Soá kyù töï 0 0 0 5 0 1 6 1 0 7 1 1 8
 12. - Bit 2 : Xaùc ñònh soá STOP bit. Neáu Bit 2 laø 0, moät Stop bit ñöôïc taïo ra. Neáu bit 2 laø 1, 2 Stop bit ñöôïc taïo ra tröø khi chieàu daøi kyù töï laø 5 (töùc laø bit 0 vaø bit 1 baèng 00), luùc naøy seõ taïo ra 1.5 Stop bit. - Bit 3, 4, 5 laø nhöõng bit löïa choïn söï kieåm tra chaün leû (trong ñoà aùn naøy khoâng söû duïng neân luoân ñöôïc Set baèng 0). - Bit 6 : laø bit taïo ra moät leänh ngaét, khi ñöôïc Set leân 1 noù seõ treo ngoõ ra OUT ôû möùc logic 0 (SPACING) cho tôùi khi ñöôïc SET trôû laïi baèng 0 (Bit naøy khoâng ñöôïc duøng neân luoân luoân ñöôïc Set baèng 0). - Bit 7 : laø bit duy nhaát vaø choát soá chia (DLAB : Division Latch Access Bit). noù phaûi ñöôïc SET leân 1 khi truy xuaát vieäc choát soá chia, töùc laø luùc caøi toác ñoä truyeàn theo BAUD_RATE. Khi SET trôû veà 0, noù seõ cho pheùp caùc thao taùc ñoïc hoaëc ghi töø vuøng ñeäm thu, vuøng ñeäm phaùt hoaëc thanh ghi cho pheùp ngaét. a2. Thanh ghi ñieàu khieån modem: (Modem Control Register) Thanh ghi naøy ñieàu khieån nhöõng tín hieäu baét tay gôùi ra ngoaøi töø UART. Moãi bit cuûa thanh ghi naøy ñöôïc moâ taû nhö sau : Bit Chöõ vieát Teân goïi taét 0 DTR Döõ lieäu traïm cuoái saün saøng 1 RTS Yeâu caàu gôûi 2 OUT1 Ngoõ ra 1 3 OUT2 Ngoõ ra 2 4 LOOP Kieåm tra cheá ñoä voøng laëp
 13. - Bit 0 : thöôøng duøng ñeå SET ngoõ ra DTR veà möùc logic 0, cho pheùp caùc thieát bò töø xa gôûi tín hieäu ñeán chuùng ta hoaëc khi noù ñöôïc SET trôû veà möùc logic 1 yeâu caàu thieát bò xa khoâng gôûi ñeán chuùng ta nöõa. Trong ñoà aùn naøy ta söû duïng Bit naøy ñeå gôûi ra maïch khi nhaän döôïc tín hieäu goïi keát noái töø ñoái phöông. Luùc ñoù, noù phaûi ñöôïc Set leân 1 ñeå xem nhö baét tay phaàn cöùng vôùi ñoái phöông. - Bit 1,2,3,4 : khoâng duøng neân luoân ñöôïc set baèng 0 - Bit 5,6,7 : luoân Set = 0 a3. Thanh ghi cho pheùp ngaét : (Interrupt Enable Register ) Taùm bit thanh ghi naøy cho pheùp 4 kieåu ñieàu khieån ngaét taùc ñoäng leân "chip ngaét" baèng ngoõ ra INTRPT. Khi RESET caùc bit töø 0 ñeán 3 cuûa thanh ghi naøy, ta coù theå boû kieåu ngaét heä thoáng cuûa noù. Khi SET caùc bit töø 0 ñeán 3, ta choïn kieåu ngaét cho pheùp. Bit Kieåu ngaét 0 Cho pheùp ngaét ñeå thu döõ lieäu 1 Cho pheùp ngaét baùo vuøng ñeäm phaùt roãng 2 Cho pheùp ngaét baùo traïng thaùi ñöôøng daây 3 Cho pheùp ngaét baùo traïng thaùi Modem 4 Baèng 0 5 Baèng 0 6 Baèng 0 7 Baèng 0 a4. Thanh ghi choát soá chia BAUD_RATE: BAUD_RATE ñöôïc caøi ñaët phuï thoäc vaøo 2 thanh ghi maø con soá cuûa chuùng phaûi ñöôïc chia bôûi xung nhòp 1.8432 MHz. Keát quaû
 14. cho ra taàn soá baèng 16 laàn BAUD_ RATE. Hai thanh ghi naøy mang 2 byte: 1 byte choát soá chia coù nghóa thaáp nhaát (LSB), vaø 1 byte choát soá chia coù nghóa cao nhaát (MSB). Nhöõng soá chia naøy duøng ñeå taïo ra nhöõng toác ñoä theo BAUD_RATE khaùc nhau. BAUD_RA DECEM HEX MS LS TE AL B B 50 2304 900 9 00 100 1152 480 4 80 300 384 180 1 80 1200 96 60 0 60 2400 48 30 0 30 4800 24 18 0 18 9600 12 0C 0 0C Toác ñoä daõy BAUD_RATE trong baûng khoâng phaûi laø coá ñònh. Nhöõng giaù trò ôû khoaûng giöõa chuùng cuõng coù theå ñöôïc taïo ra baèng caùch choïn soá chia töông öùng. b. Caùc thanh ghi traïng thaùi: Coù 3 thanh ghi traïng thaùi töôøng trình ñeán CPU nhöõng gì ñang xaûy ra ôû nhöõng vuøng khaùc nhau cuûa UART. b1. Thanh ghi traïng thaùi ñöôøng daây: (Line Status Register) Taùm bit thanh ghi naøy töôøng trình ñeán CPU nhöõng thoâng tin traïng thaùi veà söï chuyeån bieán döõ lieäu. Bit Chuõ vieát Teân goïi taét 0 DR Data set ready 1 OE Overrun error
 15. 2 PE Parity error 3 FE Frame error 4 BI Break interrup 5 THRE Transmitter hold register empty 6 TSRE Tx shift register empty 7 =0 - Bit 0 : Ñaây laø bit thoâng baùo döõ lieäu thu ñaõ saün saøng. Noù SET leân moät baát kyø khi naøo 1 kyù töï vöøa môùi ñöôïc nhaän vaø chuyeån vaøo beân trong thanh ghi vuøng ñeäm thu. Bit 0 coù theå Reset trôû veà 0 baèng vieäc ñoïc döõ lieäu thu töø thanh ghi ñeäm thu hoaëc ghi möùc 0 leân noù. - Bit 1 : Bit naøy thoâng baùo loãi traøn. Noù thoâng baùo laø döõ lieäu beân trong thanh ghi ñeäm thu chöa ñöôïc ñoïc tröôùc khi kyù töï keá tieáp ñöôïc ñeán, vì vaäy noù seõ phaù hoûng kyù töï tröôùc. - Bit 2 : laø bit baùo loãi cöïc tính, thoâng baùo ñaõ thu moät kyù töï khoâng ñuùng chaún (hoaëc leû) nhö ñaõ ñöôïc choïn trong Bit choïn löïa trong Bit choïn löïa chaún leû ôû thanh ghi ñieàu khieån ñöôøng daây. - Bit 3 : Laø bit baùo loãi Frame, noù thoâng baùo ñaõ thu moät kyù töï khoâng coù Stop bit. - Bit 4 : laø moät ngaét cuûa phaàn thu, noù ñöôïc Set leân 1 baát kyø khi naøo ngoõ vaøo thu döõ lieäu ôû möùc 0 laâu hôn thôøi gian chieàu daøi cuûa 1 töø. - Bit 5 : Bit naøy thoâng baùo thanh ghi ñeäm phaùt roãng. Noù baùo cho boä ñieàu khieån laø saün saøng nhaän moät kyù töï môùi ñeå phaùt ñi. Bit naøy Set leân möùc 1 khi 1 kyù töï nöõa môùi ñöôïc chuyeån töø thanh ghi löu giöõ phaàn phaùt. Noù ñöôïc Set trôû veà möùc 0 khi CPU naïp moät töø môùi vaøo thanh ghi löu giöõ phaàn phaùt.
 16. - Bit 6 : Bit naøy cuõng baùo phaàn ñeäm phaùt roãng. Noù ñöôïc Set leân 1 baát kyø khi naøo maø caû hai thanh ghi ñeäm phaùt vaø thanh ghi dòch chuyeån phaàn phaùt ñeàu roãng. Noù ñöôïc Reset trôû veà möùc 0 khi THR vaø TSR ñöôïc chöùa kyù töï döõ lieäu. - Bit 7 : khoâng duøng. b2 . Thanh ghi traïng thaùi Modem: (Modem Control Register) Thanh ghi naøy cho nhöõng thoâng tin veà traïng thaùi cuûa nhöõng ñöôøng baét tay. Moâ taû nhö sau: Bit Teân YÙ nghóa 0 Delta CTS bò thay ñoåi traïng thaùi CTS 1 Delta DSR bò thay ñoåi traïng thaùi DSR 2 TERI Ñöôøng daây ñoå chuoâng ñoåi töø ON leân OFF 3 Delta Tín hieäu taùch soùng bò thay ñoåi RLSD 4 CTS Ngoõ vaøo xoùa ñeå gôûi ôû möùc cao 5 DSR Ngoõ vaøo döõ lieäu saün saøng ôû möùc cao 6 RI Chæ thò chuoâng ôû möùc cao 7 RLSD Ñöôøng daây taùch soùng ôû möùc cao b3. Thanh ghi ñaëc tính ngaét: (Interrupt Identification Register) Thanh ghi naøy cung caáp thoâng tin veà traïng thaùi hieän haønh cuûa nhöõng ngaét ñöôïc phaùt ñi.
 17. Bit 0 Set leân 1 laø khoâng coù moät ngaét naøo gôûi ñi. Khi bit 0 ôû möùc 0, bit 1 vaø bit 2 chæ ra ngaét naøo ñaõ ñöôïc gôûi ñi theo baûng sau : Bi t 2 1 0 Möùc öu Kieåu ngaét Nguyeân nhaân Reset laïo tieân ngaét ngaét 0 0 1 - 0 0 - 1 1 0 Cao nhaát Traïng - Loãi traøn Ñoïc thanh thaùi - Loãi cöïc tính ghi traïng ñöôøng - Loãi khung thaùi ñöôøng daây thu - Break daây interrup 1 0 0 Thöù hai Cho pheùp Cho pheùp thu Ñoïc thanh thu döõ döõ lieäu ghi ñeäm thu lieäu 0 1 0 Thöù ba Thanh ghi Thanh ghi löu Ñoïc IIR löu giöõ giöõ phaàn phaùt hoaëc ghi phaàn phaùt roãng vaøo thanh roãng ghi löu giöõ phaàn phaùt 0 0 0 Thöù tö Traïng - CTS Ñoïc thanh thaùi - DSR ghi traïng Modem - RI thaùi Ñaõ nhaän tin Modem
Đồng bộ tài khoản