Máy tính giao tiếp Teletype, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
38
lượt xem
3
download

Máy tính giao tiếp Teletype, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểu thanh ghi thứ 3 trong UẢT là các thanh ghi đệm, có hai thanh ghi đệm: Thanh ghi lưu giữ phần phát (Tranmitté Holding Regité) và thanh ghi đệm thu (Recivể Bufẻ Regité). c1. Thanh ghi đệm thu: Thanh ghi này lưu giữ ký tự sau cùng vừa mới nhận được. Mỗi lần nó được đọc, thanh ghi trạng thái đường dây sẽ chỉ thị vùng đệm thu rỗng cho tới khi nhận được một ký tự khác. Nếu ký tự thứ hai nhận được trước ký tự thứ nhất đọc xong, mỗi lỗi tràn sẽ được thông báo....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Máy tính giao tiếp Teletype, chương 4

  1. Chương 4: Caùc thanh ghi ñeäm Kieåu thanh ghi thöù 3 trong UART laø caùc thanh ghi ñeäm, coù hai thanh ghi ñeäm: Thanh ghi löu giöõ phaàn phaùt (Transmitter Holding Register) vaø thanh ghi ñeäm thu (Receiver Buffer Register). c1. Thanh ghi ñeäm thu: Thanh ghi naøy löu giöõ kyù töï sau cuøng vöøa môùi nhaän ñöôïc. Moãi laàn noù ñöôïc ñoïc, thanh ghi traïng thaùi ñöôøng daây seõ chæ thò vuøng ñeäm thu roãng cho tôùi khi nhaän ñöôïc moät kyù töï khaùc. Neáu kyù töï thöù hai nhaän ñöôïc tröôùc kyù töï thöù nhaát ñoïc xong, moãi loãi traøn seõ ñöôïc thoâng baùo. c2. Thanh ghi löu giöõ phaàn phaùt: Thanh ghi löu giöõ phaàn phaùt löu laïi kyù töï keá tieáp ñeå chuaån bò phaùt ñi. Kyù töï ñöôïc ñaët vaøo baèng chöông trình cuûa ngöôøi vieát. Thanh ghi traïng thaùi ñöôøng daây seõ thoâng baùo khi moät kyù töï vöøa ñöôïc phaùt ñi. Ñòa chæ cuûa caùc thanh ghi ñöôïc choïn nhö sau: Ñòa chæ Thanh ghi ñöôïc choïn XF8 Thanh ghi ñeäm phaùt XF8 Thanh ghi ñeäm thu XF8 Thanh ghi choát soá chia LSB XF9 Thanh ghichoát soá chia MSB XF9 Thanh ghi cho pheùp ngaét XFA Thanh ghi ñaëc tính ngaét XFB Thanh ghi ñieàu khieån ñöôøng daây
  2. XFC Thanh ghi ñieàu khieån modem XFD Thanh ghi traïng thaùi ñöôøng daây XFE Thanh ghi traïng thaùi modem Trong ñoù : Chöõ X duøng ñeå choïn coång COM1 hoaëc COM2. X = 3 duøng cho COM1, X = 2 duøng cho COM2. 4. Giao tieáp giöõa 8251A vôùi boä vi xöû lyù: Hình 12 trình baøy keát noái giao tieáp ñieån hình giöõa boä vi xöû lyù vôùi USART 8251A. CPU Rx/Tx CLKS Data Add f = "d"*Baud RST Bus RST 6.5 CLK IN OUT Bus A7 CS TxC RxC A0 SERIAL C/D TxD O/P WR RxD SERIAL RD I/P CLK 8251A RxRDY RTS CTS D -D
  3. Hình 12 Giao tieáp cuûa 8251A söû duïng ñaëc tính xuaát nhaäp boä tích luõy cuûa Intel 8085. Chaân RxRDY leân möùc cao High seõ gaây ra moät ngaét ñöa tôùi P baùo cho CPU bieát ñaõ thu moät kyù töï. Chaân TxRDY khoâng ñöôïc duøng ñeå taïo ra ngaét CPU nhö treân. Trong tröôøng hôïp naøy P phaûi hoûi voøng bit TxRDY cuûa thanh ghi traïng thaùi tröôùc khi moät kyù töï môùi ñeå phaùt. * Hoûi voøng (Polling) vaø söû duïng ngaét ñeå xuaát nhaäp: Caùc chöông trình xuaát nhaäp trong heä thoáng maùy tính thöôøng ñöôïc phaân loaïi nhö : hoûi voøng hoaëc ñieàu khieån ngaét. Hoûi voøng coù nghóa laø P seõ ngöng caùc hoaït ñoäng khaùc moät caùch ñònh kyø vaø hoûi UART ñaõ nhaän döõ lieäu môùi chöa hoaëc saün saøng phaùt kyù töï keá tieáp chöa. Coâng vieäc naøy thöôøng ñoøi hoûi P phaûi ñoïc thanh ghi traïng thaùi cuûa UART. Moät chöông trình ñieàu khieån ngaét bao haøm yù nghóa P vaãn tieáp tuïc caùc hoaït ñoäng khaùc vaø chæ ngöng khi traû lôøi moät tín hieäu ngaét ñöôïc gôûi tôùi tö ø UART. Hoûi voøng ñeå quyeát ñònh traïng thaùi cuûa UART haïn cheá söï caàn thieát phaûi coù ngaét phaàn cöùng nhöng hieäu quaû söû duïng thôøi gian laøm vieäc cuûa P seõ thaáp hôn. Cuõng vaäy, khi söû duïng hoûi voøng ñeå quyeát ñònh traïng thaùi thu phaûi heát söùc caån thaän ñeå ñaûm baûo raèng loãi traøn khoâng xaûy ra. Söï quyeát ñònh duøng caùc ngaét hoaëc hoûi voøng ñeå xuaát nhaäp ñeàu phaûi ñöôïc caân nhaéc chi töøng öùng duïng cuï theå, ñieàu naøy döïa vaøo caùc yeáu toá nhö ñoä phöùc taïp cuûa phaàn cöùng, phaàn meàm vaø caùc öu tieân cuûa nhieäm vuï heä thoáng. Toùm laïi: * Ñoái vôùi Teletype vì yeâu caàu truyeàn khoâng cao laém, hôn nöõa maùy Teletype khoâng theå naøo phaùt ñi hoaëc thu nhaän caùc
  4. Parity bit hoaëc kieåm tra caùc bit naøy ñöôïc, neân ta khoâng Set caùc bit parity. * Nhö ñaõ neâu ôû phaàn tröôùc, vì Teletype coù moät söï baét tay phaàn cöùng. Ñeå laøm coâng vieäc naøy ta choïn: - DSR (Data Set Ready): duøng ñeã nhaän bieát tín hieäu keát noái gôûi ñeán töø maùy Teletype töùc laø khi ñieän aùp ñöôøng thu cuûa maïch töø +60V (logic 0) chuyeån thaønh -60V (logic 1) thì DSR seõ chæ thò. - DTR (Data Terminal Ready): sau khi nhaän ñöôïc tín hieäu keát noái, duøng DTR ñeå xuaát ra ñöôøng phaùt cuûa maïch töø logic 0  logic 1 ñeå gôûi ñeán ñoái phöông hoaøn thaønh coâng vieäc baét tay phaàn cöùng.
Đồng bộ tài khoản