Máy tính giao tiếp Teletype, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
4
download

Máy tính giao tiếp Teletype, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên lý hoạt động: Bình thường dòng điện qua đường dây thu và phát của máy Teletype là 20mA (mức điện áp là mức 0 tức -12v). Khi máy A muốn phát , DTR được bật lên 1 (+12v) ngõ ra 7432 ở mức logic 1 qua IC 74125 để nâng dòng kích TxOK sáng và Q1 dẫn bão hoà cực C của Q1 xem như nối mas (VCEQ1 - 0,2v) Điode của U7 dẫn BJT trong U7 này dẫn bão hoà

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Máy tính giao tiếp Teletype, chương 6

  1. Chương 6: THIEÁT KEÁ PHAÀN CÖÙNG I. Sô ñoà khoái: KHOÁI KHOÁI GIAO GIAO PC TIEÁP TIEÁP PC NGUOÀN CUNG NGUOÀN CUNG CAÁP CAÁP II. Sô ñoà nguyeân lyù : (Xem sô ñoà)
  2. III. Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Bình thöôøng doøng ñieän qua ñöôøng daây thu vaø phaùt cuûa maùy Teletype laø 20mA (möùc ñieän aùp laø möùc 0 töùc -12v). Khi maùy A muoán phaùt , DTR ñöôïc baät leân 1 (+12v)  ngoõ ra 7432 ôû möùc logic 1  qua IC 74125 ñeå naâng doøng kích TxOK saùng vaø Q1 daãn baõo hoøa  cöïc C cuûa Q1 xem nhö noái mass (VCEQ1  0,2v)  Diode cuûa U7 daãn  BJT trong U7 naøy daãn baõo hoøa  cöïc C cuûa BJT naøy ñöôïc noái mass  ngoõ ra cuûa U3 ôû möùc logic 1 (+12v)  Q2 daãn  moät doøng ñieän ñi töø +60V qua CCE cuûa Q2  led cuûa U9  Led cuûa U11  mass cuûa nguoàn 60v. Luùc naøy Q3 taét  Led cuûa U8 taét, Led cuûa U10 taét  hai BJT trong U8 vaø U10 khoâng daãn  ngoõ ra cuûa 7486 ôû möùc logic 1 (+5v)  ngoõ vaøo maùy tính CTS vaø RI ôû möùc logic 0 (-12v) vaø luùc naøy ñöôøng thu DSR cuûa maùy B ôû möùc logic 1 (+12v). Khi maùy B nhaän ñöôïc tín hieäu DSR naøy, noù seõ laäp töùc gôûi traû tín hieäu traû lôøi cuõng baèng caùch Set ñöôøng phaùt DTR leân möùc logic1  ñöôøng thu DSR cuûa maùy A seõ nhaän ñöôïc möùc logic 1. Luùc naøy coi nhö hai maùy ñaõ ñöôïc baét tay vaø saün saøng truyeàn döõ lieäu. Khi maùy A phaùt cho maùy B thì moät chuoãi xung seõ ñöôïc ñöa qua ngoõ ra TxD cuûa maùy A ñeå ñeán ngoõ vaøo RxD cuûa maùy B vaø luùc naøy möùc logic cuûa RxD cuûa maùy B seõ nhòp theo möùc nhòp cuûa maùy A vaø ñöôïc gôûi vaøo maùy tính. Ngöôïc laïi, khi maùy B phaùt cho maùy A thì möùc logic ôû RxD cuûa maùy A cuõng seõ nhòp theo möùc nhòp cuûa maùy B. Giaû söû khi ñöôøng truyeàn hôû maïch , thì caùc Led cuûa U8 , U9 , U10 , U11 khoâng daãn  caùc BJT cuûa U8 ,U9 , U10 , U11 taét  ngoõ ra cuûa 7486 ôû möùc 0 , luùc naøy Led TXOPEN vaø RXOPEN saùng 
  3. ngoõ vaøo maùy tính CTS vaø RI ñöôïc taùc ñoäng ôû möùc 1 (+12v )  maùy tính baùo ñöôøng truyeàn hôû maïch . IV. Tính toaùn caùc linh kieän trong maïch: Vì caùc ngoõ vaøo_ra cuûa coång COM maùy tính ôû möùc ñieän aùp 12 neân ta phaûi chuyeån ñoåi möùc ñieän aùp 12v  (0  5)v vaø v ngöôïc laïi töø (0  5)v  12v ñeå ñaùp öùng caùc ngoõ vaøo_ra cuûa IC soá vaø caùc linh kieän khaùc. Ñeå ñaûm baûo khaû naêng chuyeån ñoåi ñieän aùp ñöôïc chính xaùc, ñôn giaûn ta choïn IC chuyeån ñoåi ñeän aùp laø IC 1488 ( chuyeån ñoåi töø (0  5)v  12v ) vaø IC 1489 (chuyeån ñoåi töø 12v  (0  5)v ). Vì 1488 vaø 1489 laø hai IC ñöôïc tích hôïp, chuyeân duøng vaø khaû naêng chuyeån ñoåi ñieän aùp chính xaùc hôn caùc loaïi Op_Am vaø caùc linh kieän rôøi khaùc. Ñeå ñaûm baûo an toaøn cho maùy tính ñoàng thôøi traùnh gaây söï coá ñöôøng truyeàn ñoái vôùi maùy tính ta duøng Opto caùch ly ñieän aùp 4N35. Opto 4N35 laø loaïi Opto ñôn ñöôïc duøng trong maïch laø vì khaû naêng ít bò nhieãu ñoái vôùi caùc linh kieän (chaúng haïn nhö caùc IC soá, caùc led ... ) so vôùi Opto ñoâi. - Vì doøng thu_phaùt cuûa maùy Teletype ñöôïc qui ñònh ôû möùc 20mA neân choïn doøng qua led laø: Iled = ICQ = 20 mA VCC - VCES - VLED 5 -0,2 - 1,2  R4 = = = 180  ILED 20 mA  Choïn R4 = 220  Ñeå Q1 daãn baõo hoøa choïn  = (1/3  1/4 ) max Thoâng thöôøng choïn  = 30 IB = IC /  = 20 / 30 = 0,6 mA Transitor Q1 daãn thì VBE = 0,7 v VCC - VBE 5 - 0,7
  4. RBQ11 = = = 7 K IB 0.6 mA  choïn R1 =6,8 K Ñeå BJT giao hoaùn toát do aûnh höôûng doøng ræ ICBO ta choïn R3 = (3,3  10) K.  choïn R3 = 10 K Töông töï ñoái vôùi caùc BJT Q2 , Q3 , Q4 ta choïn : R8 = R9 = R19 = 10 K Vì caùc BJT cuûa Opto chæ hoaït ñoäng ôû cheá ñoä ngaét daãn neân choïn doøng cöïc C laø: IC = 1 mA R5 = VCC / IC = 5 / 1mA = 5 K  Choïn R5 = 6,8 K Töông töï ñoái vôùi caùc BJT cuûa caùc Opto U8 , U9 , U10 ,U11 ta cuõng choïn doøng: IC = 1 mA  Choïn R10 = R11 = R14 = R15 = 6,8 K Vì caùc R2 , R12 , R16 , R17 laø caùc ñieän trôû haïn doøng cho LED neân ta choïn baèng 330  Choïn R2 = R12 = R16 = R17 = 330 Vì doøng thu_phaùt laø 20mA vaø ñieàu kieän ñeå BJT oån ñònh ñieåm laøm vieäc laø: VCE = VCC / 2 = 60 / 2 = 30 v VCC - VCE - 2VLED 60 - 30 - 2 ( 1,2 )  R13 = = =1,37 K IC 20 mA  Choïn R13 = 1,5 K  P = R13 . I2 = 1,5 . (0,02)2 = 0,6 w
  5.  Choïn P = 1w .
Đồng bộ tài khoản